Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi

Muutospajat oppilaitoksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä rakentamassa

Avainsanat: toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], kehittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p4230], interventio [http://www.yso.fi/onto/yso/p41], työssäoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10225], yhteistyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p6334], ammatillinen koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9700], vähittäiskauppa [http://www.yso.fi/onto/yso/p14002]

Abstrakti

Ammatillisen koulutuksen uudistus edellyttää työpaikoilta yhä aktiivisempaa roolia työelämässä oppimisen onnistumiseksi. Ammatillisten opettajien haaste on siirtyä oppilaitoskeskeisestä opetustyöstä kohti verkostotoimijuutta, jossa koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyö luo mahdollisuuksia tulevaisuuden osaamiselle ja yhteiselle oppimiselle. Toteutimme yhteistyön kehittämiseksi vähittäiskaupan alalla kehittävän työntutkimuksen teoriaan ja metodologiaan perustuvan muutospajaintervention, johon osallistui ammatillisen oppilaitoksen kouluttajia, opiskelijoita ja työpaikkojen johtoa sekä henkilöstöhallinnon edustajia. Käytimme sosiokulttuurisessa lähestymistavassa kehitettyä kehittämistoimijuuden käsitettä, joka jäsentää ihmisen toimijuutta yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä. Tutkimme, millaista kehittämistoimijuutta muutospajan aikana ja seurauksena syntyi. Analysoimme erityisesti yhden kokeilun kehittymistä ideasta käytäntöön ja yhden kouluttajan toimijuutta uuden käytännön edistäjänä. Analyysimme osoitti kouluttajan yksilöllisen toimijuuden olennaiseksi verkostomaisessa kontekstissa toteutetussa interventiossa. Työpaikkojen kiire toistui muutospajojen diskurssissa yhteistyötä estävänä tekijänä, mistä tulisi käydä oppilaitosten ja työpaikkojen välistä arvokeskustelua. Uuden yhteistyökäytännön kehittymiseen ja vakiintumiseen ei riitä yhden toimijan aloitteellisuus, vaan tarvitaan kaikkien verkoston osapuolien toimijuutta. Verkostomaisten interventioiden osallistujien sitoutumiseen ja kokeilujen juurruttamiseen interventioiden jälkeen on panostettava nykyistä enemmän.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille

Kirjoittajien biografiat

Eveliina Saari, Työterveyslaitos

FT, aikuiskasvatuksen dosentti,

johtava tutkija

Työterveyslaitos

 

Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos

KM, erityisasiantuntija

Työterveyslaitos

 

Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos

PsT, vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitos

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 31, 2021
Viittaaminen
Saari, E., Kurki, A.-L., & Mattila-Holappa, P. (2021). Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat oppilaitoksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä rakentamassa. Aikuiskasvatus, 41(1), 18-35. https://doi.org/10.33336/aik.107386