Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä

Avainsanat: aikuiskoulutus, maahanmuuttajat, perustaidot, pedagogiikka, arviointi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden opettajat ymmärtävät perustaidot ja opiskelutaidot sekä miten he pedagogisoivat perustaitojen opetusta arvioinnin avulla. Perustaitoja ovat luku- ja kirjoitustaidot, numeeriset taidot ja ongelmanratkaisutaidot teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä. Aineisto kerättiin opettajien täydennyskoulutuksessa ja se koostuu opettajien laatimista arviointi- ja oppimistehtävistä sekä reflektoinneista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat näkivät perustaidot usein toisistaan erillisinä eivätkä välttämättä huomioineet aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden informaaleissa ympäristöissä hankkimia taitoja. Opettajien ymmärrys opiskelijoiden resursseista ja taitojen limittäisyydestä syveni koulutuksessa, ja he rakensivat sen myötä oppimistavoitteita ja -tehtäviä aiempaa funktionaalisemmiksi. Monipuolista oppimista ohjaavaa arviointia oli kuitenkin yhä haastava toteuttaa.

Kirjoittajien biografiat

Sanna Mustonen, Jyväskylän yliopisto

FT, tutkijatohtori, opettajankoulutuslaitos

 

 

Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto

FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

 

 

Minna Bogdanoff, Jyväskylän yliopisto

FM, KM, projektitutkija, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

 

Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto

FT, yliopistotutkija, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

 

Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto

FT, dosentti, professori, opettajankoulutuslaitos

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
loka 5, 2021
Viittaaminen
Mustonen, S. ., Reiman, N. ., Bogdanoff, M. ., Vaarala, H. ., & Tarnanen, M. (2021). Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä. Aikuiskasvatus, 41(3), 208–221. https://doi.org/10.33336/aik.111577