Kohti ylirajaista lukemista

Lukupiiri aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä

Avainsanat: dialogisuus, kielen oppiminen, kirjallisuus, lukupiiri, suomi toisena kielenä, ylirajaisuus

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään lukupiiriä aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä. Lähtökohtana oli suomen kielen oppimisen edistäminen ja näkemys kielestä kulttuurin erottamattomana osana. Aineistona ovat korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden lukupiirin keskustelut, lukupäiväkirjat ja loppuhaastattelut. Korostamme dialogisuutta painottavaa oppimiskäsitystä: oppiminen on sosiaalista toimintaa. Lähestymme dialogisuutta ylirajaisuuden kautta: se haastaa kulttuurien vastakkainasettelua tai niiden näkemistä toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. Hyödynnämme kirjallisuuspedagogiikkaa ja kirjallisuuden ylirajaisuuden teoriaa sekä feminististä pedagogiikkaa, joka painottaa paikantumista sekä eroja ja valtasuhteita tiedontuotannossa. Kehittelemämme ajatus ”ylirajaisesta lukemisesta” ottaa huomioon osallistujien erilaiset kielelliset taustat ja lähtömaat. Pohdimme lukemisen ylirajaisuutta ensin yhteisöllisen oppimisympäristön edistämisen kannalta. Tutkimme ’oletetun lukijan’ avulla kulttuuristen erontekojen hankaluuksia ja lukupiirin tuottamia tai purkamia rajanvetoja ’meidän’ ja ’muiden’ välillä. Lopuksi keskitymme lukupiirikirjan valintakriteereihin kielen oppimisen kannalta ja avaamme näkökulmaamme kaunokirjallisuuden hyötyyn kielen oppimisessa.

 

Kirjoittajien biografiat

Riitta Jytilä, Turun yliopisto

FT, projektitutkija, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

 

 

Niina Kekki, Turun yliopisto

FM, väitöskirjatutkija, kieli- ja käännöstieteiden laitos

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Jytilä, R., & Kekki, N. (2022). Kohti ylirajaista lukemista: Lukupiiri aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä. Aikuiskasvatus, 42(2), 119–132. https://doi.org/10.33336/aik.120034