“Tasasen paskaa kuuluu”

Elämänongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa

Avainsanat: nuoret, mielenterveys, pitkittäistutkimus, henkinen pahoinvointi, riskikäyttäytyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p11101], seurantatutkimus, seurantatutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p13719], kvalitatiivinen tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p11782], aikuistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p15326], ihmissuhteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p6936]

Abstrakti

Artikkeli perustuu tutkimukseen, jossa tarkastellaan seitsemän syrjäisellä maaseutualueella kasvaneen nuoren aikuistumista varjostaneita elämänongelmia: mielen ja minän pahoinvointiin liittyviä, ajan kuluessa vaikeutuvia konflikteja ja ahdistuksia, äkillisempiä uupumisen ja henkisen romahtamisen hetkiä sekä erilaisiin kontrolloimattomiin riskinottamisiin keskittyvää elämäntapaa. Tutkimuksen haastatteluaineisto on koottu laadullisessa pitkittäistutkimuksessa. Nyt 22-vuotiaiden nuorten aikuisten elämää seurattiin lähes seitsemän vuoden ajan. Aineisto on rikasta, luottamuksen sävyttämää kerrontaa, josta nuorten elämänongelmiin avautuu heidän omista kokemuksistaan käsin ongelmakenttä. Aineistoa analysoitiin temaattisina selontekoina eletystä elämästä. Analyysi osoittaa, että nuorten elämää hankaloittaneet ilmiöt kiinnittyvät ensisijaisesti heille läheisiin asioihin. Näihin kuuluu kamppailu perhe- ja rakkaussuhteita ja aikuistumista koskevia normatiivisia odotuksia vastaan. Joillakin nuorilla ongelmakenttä on monikerroksinen ja levittäytyy hallitsemaan elämää laajemmin kuin joillakin toisilla. Nuorten pyrkimykset selvitä ongelmista huolimatta eriävät.

Kirjoittajien biografiat

Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto

YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori yhteiskuntatieteiden laitos

 

 

Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto

YTT, dosentti, nuorisotutkija, sosiologian yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden laitos

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 16, 2022
Viittaaminen
Käyhkö, M., & Armila, P. (2022). “Tasasen paskaa kuuluu”: Elämänongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa . Aikuiskasvatus, 42(4), 270–285. https://doi.org/10.33336/aik.122114