Kokoomuksen ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen sosiaalisen median sivistykselliset käytännöt

Tarkastelussa Suomen turvallisuuspolitiikkaa koskevat Instagram-julkaisut keväällä 2022

Abstrakti

Poliittisten puolueiden yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluu poliittisten näkemysten esittely ja vaihtoehtojen tarjoaminen demokraattiseen keskusteluun, mitä voidaan tarkastella aikuiskasvatuksellisena tehtävänä. Tarkastelen Kansallisen Kokoomuksen (kokoomus) ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) sosiaalisen median sisältöjä sivistyksellisinä käytäntöinä. Tutkimus kohdistuu Suomessa vuonna 2022 käytyyn turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tarkastelen puolueiden sekä niiden puheenjohtajien turvallisuuspolitiikkaa koskevia Instagram-julkaisuja kysymällä, 1) mitä turvallisuuspoliittisia vaihtoehtoja puolueet tuovat esiin sivistyksellisillä käytännöillään ja 2) mitkä ennakkoehdot mahdollistavat ja rajoittavat näiden esiin tuomisen. Käytäntöteoriaan tukeutumalla tutkimus osoittaa, kuinka tutkitut puolueet puheenjohtajineen esittelevät eritoten Ukrainan tukemisen ja Natoon liittymisen toivottuina turvallisuuspoliittisina vaihtoehtoina, joita esitellään eri ennakkoehtoihin nojautuen. Kokoomuksella vaihtoehtojen esittelyä leimaa ytimekäs kieli, joka liitetään toistuvasti puolueväen tapaamisiin tai puolueen johtohahmojen kannanottoihin. SDP tukeutuu vaihtoehtojen esittelyssä politiikan virallisiin ilmaisuihin, tekemisen tapoihin ja rooleihin. Kummankin puolueen tutkitut sosiaalisen median käytännöt esittelevät vaihtoehtojen asiayhteyksiä niukasti, mikä tekee vaihtoehtojen puntaroimisen haasteelliseksi ja asettaa sivistyksellisyyden paitsioon.

Kirjoittajan esittely

Annika Pastuhov, Åbo Akademi

KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
huhti 5, 2024
Viittaaminen
Pastuhov, A. (2024). Kokoomuksen ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen sosiaalisen median sivistykselliset käytännöt : Tarkastelussa Suomen turvallisuuspolitiikkaa koskevat Instagram-julkaisut keväällä 2022. Aikuiskasvatus, 44(1), 36–51. https://doi.org/10.33336/aik.127661

Rahoittajat