Identiteettityöskentely aikuisbändissä

Myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat

Avainsanat: aikuisopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p10753], identiteetti [http://www.yso.fi/onto/yso/p9743], musiikkikasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p7359], ikääntyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p5056]

Abstrakti

Aikuisten bändisoiton harrastaminen on tullut osaksi suomalaista uudistuvaa musiikkikasvatusta vaihtoehtona perinteisemmille myöhäisiän harrastusmuodoille. Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisbänditoimintaan osallistumista transformatiivisen oppimisen tilana tarjoumien ja sosiaalisen tunnustamisen näkökulmista. Tavoite on syventää ymmärrystä bändisoittoa harrastavien myöhäisikäisten aikuisten kokemuksista. Miten osallistujien identiteettityöskentely nousee esiin aikuisbändin oppimiskontekstissa? Minkälaisia tarjoumia aikuisbändissä opiskelu ja esiintyminen antavat osallistujille? Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla kuutta bändeihin osallistunutta aikuisopiskelijaa puolistrukturoidulla menetelmällä, jota avustettiin esiintymistilanteiden videoinneilla. Haastatteluissa ilmeni mielekkään ja transformatiivisen oppijaidentiteetin rakentuvan oppimisen kamppailun kautta. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokeminen toteutui bändin ohjaajan ammattitaidon, vastuullisuuden ja monimuotoisessa yhteisössä tapahtuvien neuvotteluiden onnistuessa. Julkiset esiintymiset aikuisbändin osallistujana laajensivat oppimistapahtumaa. Ne loivat tarjoumia oman identiteetin uudelleen konstruointiin sekä musiikin oppijana että yhteiskunnan toimijana.

Kirjoittajien biografiat

Tuulikki Laes, Taideyliopisto

MuT, yliopistotutkija

 

Laura Kiuru, Grundskolan Norsen

KM, MuM, lehtori

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 14, 2023
Viittaaminen
Laes, T., & Kiuru, L. (2023). Identiteettityöskentely aikuisbändissä: Myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat. Aikuiskasvatus, 43(1-2), 55–69. https://doi.org/10.33336/aik.127920