Puhuminen ja kirjoittaminen kotoutumiskoulutuksessa

Suomenopettajien näkemyksiä taitojen kehittymisestä ja tukemisesta

Abstrakti

Tutkimme artikkelissa kotoutumiskoulutuksen suomenopettajien tapaa jäsentää omaa toimintaansa aikuisten maahanmuuttajien kielen tuottamistaitojen eli puhumisen ja kirjoittamisen taitojen tukijoina. Opettajat nähdään ekososiaalisen viitekehyksen mukaisesti mesotason toimijoina, joiden työtä määrittävät makrotasolla yhteiskunnalliskulttuuriset reunaehdot ja mikrotasolla kohtaamiset opiskelijoiden kanssa. Tutkimuskysymyksinä ovat, miten opettajat kuvaavat suomen kielen tuottamistaitojen kehittymistä ja siihen tarjoamaansa tukea. Aineisto koostuu kahdeksan haastatteluhetkellä työssä olleen opettajan teemahaastatteluista. Teemahaastattelut analysoitiin semanttisella verbianalyysillä, ja tulokset kuvattiin kolmen opettajadiskurssin kautta: opettaja 1) kielen kehittymisen analysoijana, 2) kommunikoijana ja tekemisen aktivoijana sekä 3) työnsä reflektoijana. Tulosten mukaan opettajat ovat tietoisia kielen kehittymisen prosessin epälineaarisuudesta, ja heillä on hallussaan käytännön pedagogisia keinoja tukea tuottamistaitoja. Kirjoittamisen taidoissa opettajat kaipaavat lisää osaamista siihen, miten tukea opiskelijoita, joiden kirjalliset taidot omalla äidinkielelläkin ovat vasta kehittyviä. Opettajat joutuvat myös jatkuvasti pohtimaan työnsä reunaehtoja ja kehittämiskohteita. Tuloksia voidaan soveltaa etsittäessä keinoja tukea heterogeenisistä taustoista tulevien opiskelijoiden kielen kehittymistä.

Kirjoittajien biografiat

Marianne Seppä, Helsingin yliopisto

FM, väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden osasto

 

 

Maria Ahlholm, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
huhti 5, 2024
Viittaaminen
Seppä, M., & Ahlholm, M. (2024). Puhuminen ja kirjoittaminen kotoutumiskoulutuksessa: Suomenopettajien näkemyksiä taitojen kehittymisestä ja tukemisesta. Aikuiskasvatus, 44(1), 22–35. https://doi.org/10.33336/aik.131890