Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä

Avainsanat: työn kehittäminen, sote, omahoitajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p25373], moniammatillisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p943], geriatria [http://www.yso.fi/onto/yso/p19179], narratiivisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10164], vanhustenhuolto [http://www.yso.fi/onto/yso/p12787], sote-uudistus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28346]

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan erään lonkkamurtumapotilaisiin keskittyneen geriatrisen kuntoutusosaston tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Hanke käynnistyi hoitajien aloitteesta, ja sen tavoite oli omahoitajien työkäytänteiden kehittäminen potilaan kotiutusprosessin sujuvoittamiseksi. Näin toivottiin vähennettävän työn kuormitusta ja vahvistettavan hoitajien kokemaa työhyvinvointia. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta tapahtui työelämän tutkimusavusteisena kehittämisenä dialogisin menetelmin työpajatyöskentelynä. Kehittämisen työpajojen yhteydessä kerätty haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Analyysin pohjalta saatiin käsitteellinen ymmärrys työn haasteista ja kehittämisehdotukset työn sujuvoittamiseksi. Käsitteellisen ymmärryksen pohjalta luotiin kaksi kertomusta, joista ensimmäinen kuvaa työn haasteita ja toinen ratkaisuehdotuksia työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tulokset osoittavat, että moniammatillisen tiimin jäsenten vastuita kotiutusprosessissa tulisi selkeyttää. Samoin moniammatillisen tiimin kirjaamiskäytäntöjä koskevaa viestintää tulee kehittää. Selkeät vastuut moniammatillisen tiimin toiminnassa ja viestinnän toimivuus antavat omahoitajille mahdollisuuden keskittyä yhä paremmin hoitotyöhön. Näin he myös kokevat työnsä mielekkääksi.

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
huhti 5, 2019
Viittaaminen
Silvennoinen, P., & Ronkainen, K. (2019). Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä. Aikuiskasvatus, 39(1), 6–18. https://doi.org/10.33336/aik.80253