Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla

Etnografinen tutkimus kansalaisopiston senioreiden kädentaitojen kurssilla

Avainsanat: kansalaisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2736], osallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p5164], vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], kansalaisopistot [http://www.yso.fi/onto/yso/p12169], etnografia [http://www.yso.fi/onto/yso/p14028]

Abstrakti

Artikkelissa paneudutaan kansalaisuuteen ja siihen, miten se ilmenee kansalaisopiston kurssilla. Tutkimuskysymykseen, millä tavoin kansalaisuus ilmenee osallisuutena kansalaisopiston senioreiden puutyökurssilla, haetaan vastausta etnografisella tutkimusmenetelmällä. Etnografinen kenttätyö toteutettiin senioreiden puutyökurssilla yhden kevätlukukauden aikana. Kurssi oli harrastusperustainen ja omaehtoinen työyhteisö, jossa korostui tekemisen itseisarvo. Sen keskeiset kulttuuris-sosiaaliset erityispiirteet olivat huolenpito, avuliaisuus, avoimuus, toisten arvostus ja suvaitsevaisuus. Ne loivat vastavuoroisten kohtaamisten tiloja. Kurssin kulttuuris-toiminnalliset erityispiirteet, kuten ahkeruus, huolellisuus, esteettisyys, tarkkuus ja säästeliäisyys, puolestaan määrittivät sekä yhteisöllisyyden että toiminnallisuuden lähtökohdat ja reunaehdot. Puutyökurssi toimi osallistujille työelämän jatkumona ja elämänprojektin peruskivenä, ja osallistujat saivat etäisyyttä eläkeläisrutiineihin. Näin he myös saivat keinoja hallita joitakin haasteita. Puutyökurssin mahdollistamaa osallisuutta voi pitää vaihtoehtoisen elämänhallinnan tavoitteluna ja vapaan sivistystyön kansalaisuutta siten yhdenlaisena vaihto- ja omaehtoisena osallisuutena.

Kirjoittajien biografiat

Annika Pastuhov, Linköpingin yliopisto

KT, tutkijatohtori, institutionen för beteendevetenskap och lärande

Petri Salo, Åbo Akademi, Vaasa

KT, professori, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
loka 1, 2019
Viittaaminen
Pastuhov, A., & Salo, P. (2019). Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla: Etnografinen tutkimus kansalaisopiston senioreiden kädentaitojen kurssilla. Aikuiskasvatus, 39(3), 182–191. https://doi.org/10.33336/aik.85699