Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa

Työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?

  • Aila Pikkarainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Päivi Hökkä Jyväskylän yliopisto
  • Katja Vähäsantanen Jyväskylän yliopisto
  • Susanna Paloniemi Jyväskylän yliopisto
  • Anneli Eteläpelto Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: ikääntyneet aikuiset, käsitykset, ammattilaiset, diskurssianalyysi, ryhmäkuntoutus

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille

Kirjoittajien biografiat

Aila Pikkarainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

THM, KM, lehtori

Päivi Hökkä, Jyväskylän yliopisto

KT, dosentti, yliopistotutkija, kasvatustieteiden laitos

Katja Vähäsantanen, Jyväskylän yliopisto

KT, dosentti, yliopistotutkija, kasvatustieteiden laitos

Susanna Paloniemi, Jyväskylän yliopisto

KT, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden laitos

Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto

FT, professori, kasvatustieteiden laitos

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
loka 1, 2019
Viittaaminen
Pikkarainen, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa: Työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?. Aikuiskasvatus, 39(3), 192-207. https://doi.org/10.33336/aik.85709