Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa

  • Emilia Lampi
  • Katja Vähäsantanen Jyväskylän yliopisto
  • Johanna Rantanen Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: uraohjaus, osaaminen, kompetenssit, kestävä ura, työelämän murros

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan uraohjaajien kokemuksia heidän tarvitsemastaan osaamisesta ja kohtaamistaan haasteista työelämän murroksessa. Osaamisen ja haasteiden tutkimuksella voidaan tunnistaa uraohjauksen kriittisiä kysymyksiä sekä lisätä ohjauksen laatua ja tehokkuutta. Aineisto koostuu yhdeksästä avoimesta asiantuntijahaastattelusta, jotka analysoitiin luokittelevalla sisällönanalyysillä. Uraohjaajien kokemukset tarvitsemastaan osaamisesta jakautuivat kahteen pääluokkaan: 1) uraohjauksen tuntemus ja soveltaminen, 2) uraohjaajien resilienssi ja metakognitiiviset kyvyt. Kokemukset työn haasteista jakautuivat kolmeen pääluokkaan: asiakasrajapinta, uraohjaajien toiminta ja yhteiskunnallinen viitekehys. Tulokset myötäilevät olemassa olevia uraohjauksen normatiivisia osaamisviitekehyksiä, mutta tutkimuksessamme erityisesti korostunut psykologinen osaaminen on heikosti läsnä näissä viitekehyksissä. Teeman korostuneisuus uraohjaajien kokemissa osaamistarpeissa ja haasteissa heijastelee heidän asiakkaidensa tilanteita sekä alati muuttuvaa, kiivastahtista työelämää, josta tarpeet kumpuavat. Olennaista on, miten uraohjaajat pystyvät tulevaisuudessa tukemaan merkityksellistä ja kestävää ura- ja elämänsuunnittelua sekä samalla vastaamaan yhteiskunnan ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin.

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
loka 1, 2019