Työelämätaidot korkeakouluopetuksessa

Opiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuuden ja taitojen kehittymisestä monialaisella kaupunkitutkimuksen projektikurssilla

Avainsanat: työelämävalmiudet [http://www.yso.fi/onto/yso/p21989], osaamisen kehittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p38391], asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], tieteidenvälisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p11915], kaupunkitutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p16330]

Abstrakti

Tarkastelemme opiskelijoiden kokemuksia työelämä­taitojen kehittymisestä tieteidenvälisellä kaupunkitutki­muksen, -suunnittelun ja -kehittämisen projektikurssil­la. Korkeakoulut ovat yhä kiinnostuneempia työelämä­taitojen kehittämiseen tutkintokoulutuksessa, samalla kun ne ovat virtaviivaistaneet toimintaansa ulkoista­malla ja yhtiöittämällä perinteisesti työelämätaitoihin keskittyneitä aikuis- ja täydennyskoulutusyksiköitään. Siirtymä sisältää jännitteitä ja pedagogisia haasteita. Minkälaisia työelämätaitoja opiskelijat kokivat kurssin kehittäneen ja miten he kuvaavat oppimistaan suhtees­sa monialaisuuteen ja oman alansa asiantuntijuuden kehittymiseen? Aineistona ovat ”Suunniteltu ja koettu kaupunki” -kurssien kyselyt ja muu materiaali. Tutki­muksessa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönana­lyysia soveltaen Binkleyn ym. (2012) mallia työelämä­taitojen kategorioista. Opiskelijoiden nimeämät taidot liittyivät useimmin kategorioihin ”työskentelyn taidot” ja ”työskentelyn työkalut”. Tieteidenvälistä työskentelyä monialaisessa ryhmässä arvostettiin, sillä se vahvisti käsi­tystä omasta osaamisesta. Tämä liittyi kategoriaan ”taito toimia kansalaisena maailmassa”. ”Ajattelun taidot” ka­tegoria ilmeni muun muassa luovan ideoinnin ja kehit­tämisen taitoina. Analyysin perusteella tieteidenväliset projektit tukevat monipuolisesti eri taitojen kehittymistä ja tieteidenvälinen työskentely voi tukea oman alan asian­tuntijuuden syvenemistä.

Kirjoittajien biografiat

Terhi Ainiala, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, suomen kielen yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto

Pia Olsson, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, kansatieteen yliopistonlehtori, kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto

Hanna Mattila, Aalto-yliopisto

TkT, maankäytön suunnittelun yliopistonlehtori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

Marjo Vesalainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

FT, opetusneuvos, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Ainiala, T., Olsson, P., Mattila, H., & Vesalainen, M. (2020). Työelämätaidot korkeakouluopetuksessa: Opiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuuden ja taitojen kehittymisestä monialaisella kaupunkitutkimuksen projektikurssilla. Aikuiskasvatus, 40(2), 96–111. https://doi.org/10.33336/aik.95449