Moniammatillinen opiskelu verkossa yliopisto-opiskelijoiden kokemana

Avainsanat: opiskelijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p16486], moniammatillisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p943], interaktiivisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10823], dialogisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10824], verkko-opetus [http://www.yso.fi/onto/yso/p6621]

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan opiskelijoiden kokemuksia tiedekuntarajat ylittävästä opiskelusta ”Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen” -opintojaksolla, joka toteutetaan verkossa yliopistossa. Moniammatillinen työskentely on merkittävä osa erityispedagogiikan, sosiaalityön sekä psykologian alan opiskelijoiden työelämää tulevaisuudessa, ja virtuaalisen moniammatillisen yhteistyön muodot ovat lisääntyneet. Tarve harjoitella näitä taitoja opintojen aikana on tärkeää. Aineistona olevat opiskelijoiden (N = 89) reflektoinnit omasta oppimisestaan ja kokemuksistaan kerättiin opintojakson jälkeen verkkolomakkeella. Analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Moniammatillinen opiskelu motivoi, kiinnostaa ja koetaan tärkeäksi, koska tulevaisuudessa toimitaan yhä enemmän moniammatillisissa ryhmissä. Verkko on toivottava tapa toteuttaa tiedekunta- ja kampusrajat ylittävää opetusta, mutta tärkeitä ovat myös kasvokkaiset kohtaamiset opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Ryhmässä opiskelu toi työnjakoa tai työtehtävien tasaista jakautumista koskevia haasteita tai myönteisiä huomioita. Moniammatillisuus on opiskelijoiden mukaan toisilta oppimista, dialogisuuden ymmärtämistä ja asiakkaan osallisuuden mahdollistamista. Tuloksia hyödynnetään opintojakson kehittämisessä ja muun verkko-opetuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 4, 2020
Viittaaminen
Äikäs, A., Mönkkönen, K., Issakainen, M., Kekoni, T., Karkkola, P., & Kasanen, K. (2020). Moniammatillinen opiskelu verkossa yliopisto-opiskelijoiden kokemana. Aikuiskasvatus, 40(2), 112-126. https://doi.org/10.33336/aik.95451