Vuorovaikutus, osallistuminen ja tekstin yhteinen tuottaminen

Tapaustutkimus valmennusryhmäkeskusteluista

Avainsanat: vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10591], osallistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10727], osallistaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10728], yhteiskirjoitttaminen, keskustelunanalyysi, mielenterveyskuntoutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p21689], henkilöstökoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p296]

Abstrakti

Osallistumiseen kasvattaminen on keskeinen, läpi elämän jatkuva sosialisaation haaste. Konkreettinen osallistumiseen kasvattamisen keino on tekstin yhteinen tuottaminen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, mitä tässä tapaustutkimuksessa tarkastelemme kahdessa ryhmässä: 1) uusiin työkäytänteisiin keskittyvässä henkilöstökoulutuksessa ja 2) työelämään valmentavassa mielenterveyskuntoutuksessa. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi, jonka avulla yhtäältä selvitämme, miten osallistumista pyritään edistämään tekstin yhteisen tuottamisen avulla. Toisaalta tarkastelemme tämän tavoitteen toteutumista käytännössä kysyen, millaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja rajoitteita tekstin avulla osallistaminen faktuaalisesti tuo vuorovaikutukseen. Analyysimme viittaa osallistamispyrkimysten ja todellisen osallistumisen väliseen jännitteeseen. Henkilöstökoulutuksessa tekstin yhteinen tuottaminen näyttää edistävän osallistumista, mikä ilmenee osallistujien tavassa jatkaa toistensa aloittamia lauseita sisällöllisesti ja syntaktisesti sekä pyrkiä yhteistoiminnassa saattamaan ajatukset dokumentointikelpoiseen muotoon. Kirjoittamistoiminnan kannalta tuotettavan tekstin yhteisen omistajuuden säilyttäminen on silti haasteellista, mikä asettaa osallistumiselle myös rajoitteita. Mielenterveyskuntoutuksessa tavoitteiden ja käytännön välinen jännite on erityisen selkeä, mikä haastaakin kehittämään tässä kontekstissa paremmin toimivia yhteiskirjoittamisen käytäntöjä. Yhteisöllisten tekstikäytänteiden hallinta ei synny vain kirjoitusmahdollisuuden tarjoamisesta, vaan sitä on tuettava pedagogisin ratkaisuin.

Kirjoittajien biografiat

Melisa Stevanovic, Tampereen yliopisto

VTT, yliopistonlehtori, yhteiskuntatutkimuksen yksikkö

Riikka Nissi, Jyväskylän yliopisto

FT, soveltavan kielitieteen yliopistonlehtori, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Esa Lehtinen, Jyväskylän yliopisto

FT, nykysuomen professori, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Taina Valkeapää, Helsingin yliopisto

VTM, projektikoordinaattori

Camilla Lindholm, Tampereen yliopisto

FT, pohjoismaisten kielten professori

Elina Weiste, Helsingin yliopisto

VTT, tutkijatohtori

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
syys 24, 2020
Viittaaminen
Stevanovic, M., Nissi, R., Lehtinen, E., Valkeapää, T., Lindholm, C., & Weiste, E. (2020). Vuorovaikutus, osallistuminen ja tekstin yhteinen tuottaminen: Tapaustutkimus valmennusryhmäkeskusteluista. Aikuiskasvatus, 40(3), 212–231. https://doi.org/10.33336/aik.98368