Granskningsprocessen

Folkmålsstudier har en dubbelblind granskningsprocess för vetenskapliga artiklar. Endast redaktionen läser och granskar bidrag i kategorierna smärre bidrag, recensioner och lectio praecursoria. De vetenskapliga artiklarna granskas av två anonyma granskare som läser och bedömer det anonymiserade manuset. Innan ett manus sänds ut till granskning läser redaktionen manuset och kontrollerar att det uppfyller kraven i den så kallade checklistan. Om kraven inte uppfylls kan manuset återsändas i detta skede, med eller utan redaktionella kommentarer.

Efter granskningen får manusförfattaren/manusförfattarna två utlåtanden och eventuella kommenterade manus. Samtidigt ger redaktionen besked om ifall manuset i detta skede refuseras eller kan bearbetas vidare. Den bearbetade versionen kan sändas till ny granskning eller endast kommenteras av redaktionen. Redaktionen kommenterar den bearbetade manusversionens innehåll, språk och struktur och förväntar sig revideringar före ombrytning.

 

Till dig som är granskare

För att kunna agera granskare behöver du registrera dig och skapa ett konto för dig som läsare av Folkmålsstudier på journal.fi [länk: https://journal.fi/folkmalsstudier/user/register].

Du kontaktas vanligen först av en redaktör och får därefter meddelanden från ojs-systemet som tidskriften använder. Ifall meddelandena är otydliga ber vi dig kontakta redaktören.

Varje manus granskas av minst två oberoende granskare. Såväl manusförfattarna som granskarna förblir anonyma under granskningsprocessen, dvs. vi tillämpar så kallad dubbelblind referentgranskning.

Vi förväntar oss att du som granskare tar ställning till manuset utifrån ett antal givna punkter samt skriver ett utlåtande på minst en sida där du verbaliserar dina omdömen och ger konstruktiva förbättringsförslag. Därtill välkomnar vi dina kommentarer i manuset eftersom de ofta ger sådan respons som artikelförfattaren har mycket glädje av då hen förbättrar och reviderar manuset.

Om en omfattande revidering behövs kan vi ta kontakt med dig och be dig om en ny granskning av samma manus. Du kan så klart neka till uppdraget. Ingen ekonomisk ersättning eller annan kompensation ges för arbetet som granskare.