Manusanvisningar

Författarens förnamn släktnamn

MANUSANVISNINGAR FÖR FOLKMÅLSSTUDIER

 

Omfång. Vi välkomnar manuskript som omfattar högst 65 000 tecken inklusive blanksteg, vilket motsvarar kring 28 sidor. Vi ber dig skicka in det anonymiserade manuskriptet i elektronisk form som en bifogad fil. Ange vilket program du har använt och skicka artikeln helst i något av de vanligaste filformaten: .docx, .doc, .odt (inte .rtf).  

Manuskripten lämnas in via journal.fi . Frågor om den redaktionella processen skickas till Martina Huhtamäki (martina.huhtamaki[at]helsinki.fi), Jannika Lassus (jannika.lassus[at]helsinki.fi eller Caroline Sandström (caroline.sandstrom[at]sprakinstitutet.fi).  

Summary in English. Till varje bidrag fogas en språkgranskad engelsk sammanfattning på ca en halv A4-sida. Den översatta titeln kursiveras, övrig text skrivs med rak stil.

Språk- och textnormer. Förutom de anvisningar som ges här följer vi nyaste upplagan av Svenska skrivregler (2017) samt Svenska Akademiens ordböcker (svenska.se). Kontrollera att du har använt svensk stavningskontroll under skrivprocessen.

Typsnitt. Typsnittet är Times 12 punkter. I manuset som insänds för granskning får radavståndet gärna vara 1,5.

Stilsorter. All löpande text skrivs i rak stil. För språkliga exempel i löpande text används kursiv stil.

Sidnummer. Sidnumrera inte, eftersom volymen ska ha en löpande sidnumrering. Undvik också andra automatiska numreringar.

Rubriker. Numrera rubrikerna och ange på vilken nivå rubriken ska vara: t.ex. nivå 1, nivå 2. Undvik automatisk numrering.

Styckemarkeringar. Markera nytt stycke med blankrad.

Streck. Tankstreck ska användas för omfång, period, sträcka och andra relationer till exempel i sidhänvisningarna i litteraturlistan: sidorna 22–23 (alltså inte sidorna 22-23 med bindestreck och likaså i uttryck av typen ”tidsperioden 1927–1929 har kallats…”.

Hänvisningar. Inuti texten hänvisas till källan med författarens efternamn (vid risk för oklarheter läggs initial till), årtal för citerat arbete och sida, allt inom parentes: (Ivars 1986:12–13).

Citat. Korta citat inuti löpande text utmärks med citattecken plus källhänvisningar inom parentes på vanligt sätt. Längre citat skrivs som blockcitat utan citattecken.

Citattecken. Citattecknen ska vara böjda. För citat i citat och för att ange betydelse kan enkla citattecken användas: ’så här’.

Noter. För kommentarer och förtydliganden kan fotnoter användas. Använd inte slutnoter. Noter markeras i den löpande texten med upphöjd siffra utan punkt eller parenteshalva och numreras löpande genom hela texten.

 Litteraturförteckning. Under rubriken Litteratur samlas alla verk som du hänvisar till i texten. Vi följer Svenska skrivregler och en modifiering av APA. För modell se följande exempel:

 

Englund, Boel och Ledin, Per (red.) (2003). Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur.

Englund, Boel & Svensson, Jan (2003). Sakprosa och samhälle. I: Englund, Boel och Ledin, Per (red.). Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur. S. 61–89.

Lilius, Pirkko (1994). Språkval och ordval i tillfällighetsdiktningen i Finland 1700–49. Studier i nordisk filologi 73. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet.

Saari, Mirja (1995). Synpunkter på svenskt språkbruk i Sverige och Finland.  Folkmålsstudier, nr 36, s. 75–108.

SAG = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg och Erik Andersson (1999). Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Svenska Akademien.

SAOB = Svenska Akademiens ordbok. https://svenska.se/.

Troelsen, Solveig (2018). En invitation man ikke kan afslå – analyse af afgangsprøven i skriftlig fremstilling med særligt fokus på skriveordren. Nordic Journal of Literacy Research, vol. 4, nr 1. Doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1267.

Östman, Carin (1999). Dialogspråk i svensk skönlitteratur. I: Andersson, Lars-Gunnar m.fl. (red.). Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. S. 428–438.