Ensihoitajien kokemuksia ikääntyneiden kaltoinkohtelusta

Kirjoittajat

  • Mari Salminen-Tuomaala Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Juha Tiainen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
  • Eija Paavilainen Tampereen yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Avainsanat:

ikääntynyt, ensihoito, kaltoinkohtelu, hoidon laiminlyönti, kokemus

Abstrakti

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja heidän hoitonsa laiminlyöminen on globaali ongelma, joka on huolestuttavasti lisääntynyt viime vuosina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaalan ulkopuolisen ensihoidon työntekijöiden kokemuksia ikääntyneiden kaltoinkohtelun ilmenemisestä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kaltoinkohdeltujen ikääntyneiden hoitotyön kehittämiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-kyselynä yhden sairaanhoitopiirin ensihoitajilta sekä Suomen Ensihoitoalan Liiton kautta Suomessa toimivilta ensihoitoalan ammattilaisilta 1.11.2019–29.2.2020. Tutkimuskyselyyn osallistui 200 henkilöä. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä ja kvantitatiivinen tutkimusaineisto SPSS for Windows 22 -ohjelmalla. Yli puolet (56 %) vastaajista oli kohdannut melko tai erittäin paljon ikääntyneiden kaltoinkohtelua ensihoitotehtävien yhteydessä. Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ilmenee tutkimustulosten mukaan monimuotoisena. Ensihoitajien tunnistama ikääntyneiden kaltoinkohtelu on psykososiaalista, fyysistä, taloudellista ja teknologista. Lisäksi se ilmenee laiminlyönteinä perustarpeiden ja asumisolosuhteiden huomioimisessa sekä voinnin seuraamisessa ja sairauksien hoidossa. Kaltoinkohtelijana tai hoidon ja huolenpidon laiminlyöjänä on joko iäkkään ihmisen läheinen, usein omaishoitaja tai muu perheenjäsen, tai kotihoidon tai kotisairaanhoidon ammattilainen.

Experiences of elder abuse in out-of-hospital emergency care

Elder abuse and neglect are a global problem, which has increased alarmingly in recent years. The purpose of this study was to describe out-of-hospital emergency care providers’ experiences of elder abuse identification and forms of abuse, and the aim was to produce knowledge that can be used to develop care services for abused older people. The research data were generated between 1 January 2019 and 29 February 2020 with emergency care providers of one hospital district and with members of the Finnish Association of Paramedics and A & E Nursing Professionals across Finland using the Webropol survey tool. The study involved 200 participants. Qualitative data were analysed by inductive content analysis, while quantitative data were analysed using SPSS for Windows 22. More than half (56%) of the emergency care providers had encountered rather much or very much elder abuse in the context of emergency responses. According to the results, they had witnessed various forms of elder abuse. The abuse identified by the emergency care providers included psychosocial, physical, economic, and technological abuse. In addition, it involved neglecting the older people’s basic needs, and failing to attend to their living conditions, to observe their condition, and to care for their illnesses. The abuse and neglect of care and nursing needs was carried out by either persons close to the old person, often a family caregiver or other family member, or by home care or home nursing professionals.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-01-19 — Päivitetty 2022-03-11

Versiot

Viittaaminen

Salminen-Tuomaala, M., Tiainen, J., & Paavilainen, E. (2022). Ensihoitajien kokemuksia ikääntyneiden kaltoinkohtelusta. Gerontologia, 36(1), 49–69. https://doi.org/10.23989/gerontologia.108078 (Original work published 19. tammikuuta 2022)