Ryhmäliikunta iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Kirjoittajat

  • Eerika Saloranta Ikäinstituutti
  • Erja Rappe Ikäinstituutti
  • Jere Rajaniemi Ikäinstituutti
  • Katja Borodulin Ikäinstituutti

Avainsanat:

toimintakyky, liikkuminen, ikääntyminen, ikäihmiset

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ryhmäliikuntaan osallistuvat iäkkäät kokivat hyötyneensä ryhmäliikunnasta arjessaan ja mitkä taustatekijät olivat yhteydessä koettuun arkiaskareista suoriutumisen parantumiseen ja tarmokkuuden lisääntymiseen. Lisäksi tutkittiin, edistääkö kuntosaliryhmään osallistuminen näitä koettuja hyötyjä. Aineisto koostui 65 vuotta täyttäneistä osallistujista (n=1186), jotka vastasivat Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa mukana olleiden kuntien liikuntaryhmissä tehtyyn kyselyyn syksyllä 2019. Aineistoa analysoitiin logistisella regressioanalyysillä. Valtaosa osallistujista raportoi liikuntaryhmässä käymisen edistäneen liikunta-aktiivisuuttaan, toimintakykyään ja hyvinvointiaan; etenkin mieliala oli kohonnut ja sosiaalinen kanssakäyminen lisääntynyt. Suurempi arkiliikkumisen määrä ja liikuntaryhmässä käynnin useus olivat yhteydessä arkiaskareista suoriutumisen paranemiseen ja tarmokkuuden lisääntymiseen. 65–74-vuotiaista liikuntaneuvontaa saaneet ja 75 vuotta täyttäneistä naiset kokivat ryhmäliikunnan auttaneen selviytymään paremmin arkiaskareista. 65–74-vuotiailla apuvälineen käyttö ja matalampi koulutus sekä 75 vuotta täyttäneillä liikuntaneuvonnan saaminen ja kuntosaliryhmässä käyminen olivat yhteydessä tarmokkuuden lisääntymiseen. Tulosten perusteella erityisesti naiset ja matalasti koulutetut ikäihmiset voivat todennäköisimmin kokea ryhmäliikunnan edistävän toimintakykyään. Iäkkäiden kotona asumista voisivat tukea osallistuminen ryhmäliikuntaan, etenkin kuntosaliharjoittelu, arkiliikkuminen ja liikuntaneuvonta.

Group exercise as a support for well-being and living at home of older adults

The study explored how older adults perceived to benefit from participating in group exercise in their everyday-life and which factors were associated with self-rated improvements in coping with activities of daily living and increased vitality. The data consisted of participants aged 65 years or older (n=1186) who filled in a questionnaire in the exercise groups of the communities involved in the Strength in Old Age Program in autumn 2019. The data were analysed by logistic regression analysis. The majority of participants reported that their physical activity, functioning and well-being had been promoted by exercise group participation, especially mood had been improved and social interaction had been increased. The higher daily activity level and higher frequency in participating in the exercise groups were associated with improvements in coping with activities of daily living and increased vitality. Among 65–74-year-olds, participants having received physical activity counselling, and among 75-year-olds and older women perceived improvements in coping with daily activities by attending group exercise. Among 65–74-year-olds, the use of assistive device and lower education, and among 75-year-olds and older, physical activity counselling and gym training were associated with increased vitality. Functioning and living at home, especially among women and elderly with lower education, can be promoted by group exercise. Physical activity counselling, gym training and supporting daily activity can promote functioning and the abilities to live at home among older adults participating in group exercise.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-02-10 — Päivitetty 2022-03-11

Versiot

Viittaaminen

Saloranta, E., Rappe, E., Rajaniemi, J., & Borodulin, K. (2022). Ryhmäliikunta iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena. Gerontologia, 36(1), 70–82. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109087 (Original work published 10. helmikuuta 2022)