Viisauden piirteiden ilmentymät ikääntyneiden tietotyöläisten mediasuhteissa

Kirjoittajat

  • Timo Krister Cornér Lapin yliopisto

Avainsanat:

ikäihmiset, viisaus, mediasuhde, mediakasvatus, elämänkulku

Abstrakti

Mediakasvatuksen kentällä ikäihmisten digitaalisen median taitoja tarkastellaan usein riittämättömyyden näkökulmasta. Myönteisemmälle tulokulmalle on tarvetta, sillä ikääntyneet eivät ole homogeeninen joukko ja jokainen heistä omaa uniikin mediasuhteensa. Vaikka ikäihmiset ovatkin mediataidoiltaan moninainen ihmisryhmä, heidän yhteiseksi vahvuudeksensa voidaan laskea monipuolinen kokemus erilaisten medioiden parista lapsuudesta vanhuuteen. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, voisiko kyseisiä mediasuhteiden myönteisiä ominaisuuksia kutsua jopa viisaudeksi.

Tutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman IkäihMe-hanketta, jota koordinoi Lapin yliopisto. Tutkimuksessa vastattiin kysymyksiin: 1) Osoittavatko tutkimukseen valitut ikäihmiset viisautta mediasuhteissaan ja miten?  2) Miten kokemus näkyy heidän mediasuhteessaan kehittyneessä viisaudessa? ja 3) Kuinka viisauden tutkiminen sopii mediasuhteiden kontekstiin? Aineisto kerättiin kuudessa yli 65-vuotiaan eläköityneen tietotyöläisen teemahaastattelussa ja analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavat osoittivat viisauden piirteitä mediasuhteissaan välittämällä muista sukupolvista digitalisaation pyörteissä, ymmärtämällä yksilöllisiä eroja mediasuhteissa, olemalla kriittisiä mediatarjonnan suhteen ja reflektoimalla omaa mediasuhdettaan. On ilmeistä, että ikäihmisten joukossa on tietoisen sekä kriittisen mediasuhteen omaavia yksilöitä ja se tulisi huomioida tulevaisuuden mediakasvatuksen kentällä. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-18

Viittaaminen

Cornér, T. K. (2020). Viisauden piirteiden ilmentymät ikääntyneiden tietotyöläisten mediasuhteissa. Gerontologia, 34(3), 237–259. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87315