Lapset pois eroriidoista -ryhmämenetelmä (No Kids in the Middle)

Menetelmä lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi korkean konfliktin eroperheissä (1.arvio)

Kirjoittajat

  • Sari Laaksonen KM, kehitysjohtaja Ensi- ja turvakotien liitto ry
  • Lotta Heikkilä PsM sitoutumaton tutkija
  • Heidi Backman PsT, erityisasiantuntija Itla
  • Marko Merikukka FT, tiedeasiantuntija Itla

Avainsanat:

vanhemmuustaidot, Lapset pois eroriidoista, No Kids in the Middle, konfliktitilanteen rauhoittaminen, lapsen kasvuolosuhteet

Abstrakti

Ilmiöt: Vanhemmuustaidot


Johdanto: Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien väliset jatkuvat konfliktit vaikuttavat haitallisesti lasten hyvinvointiin. Lapset pois eroriidoista -menetelmää käytetään konfliktoituneissa eroissa. Menetelmän tavoitteena on muuttaa
lapsia vahingoittava elämäntilanne turvallisemmaksi vähentämällä vanhempien
välistä konfliktia, heidän negatiivista ja vihamielistä asennoitumista toisiinsa sekä
sosiaalisen verkoston paheksuntaa entistä kumppania kohtaan. (Visser & Van
Lawick, 2021).


Tutkimuskysymys: Onko Lapset pois eroriidoista -menetelmällä vaikuttavuutta
4–18-vuotiaiden lasten hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi konfliktoituneissa erotilanteissa suomalaisessa kontekstissa?


Aineisto ja menetelmät: Kirjallisuushaku tehtiin kartoittaville kirjallisuuskatsauksille tyypillisellä Population, Concept, Context (PCC) -hakustrategialla kohdistuen kysymykseen: Mitä tutkimusta Lapset pois eroriidoista -menetelmästä (No Kids in
the Middle) on tehty. Hakusanoina käytettiin: P = Korkean konfliktin eroperheet,
joissa on 4–18-vuotiaita lapsia, C = No Kids in the Middle (Lapset pois eroriidoista),
C = terveydenhuolto, sosiaalihuolto, kolmas sektori. Ensisijaisena kiinnostuksenkohteena haussa olivat menetelmästä tehdyt vaikuttavuustutkimukset, joskin
mukaan otettiin myös muilla asetelmilla tehtyjä tutkimuksia. Systemaattinen
haku tehtiin kuuteen tietokantaan: MEDLINE, APA PsycInfo, CINAHL, ERIC, Web of
Science ja Scopus ja sitä täydennettiin manuaalisella haulla.


Tulokset: Arvion mukaan Lapset pois eroriidoista -menetelmän kuvaus ja teoreettinen peruste ovat riittäviä. Kirjallisuushaussa löytyneet kolme artikkelia
olivat pohjoismaiden ulkopuolisia alankomaalaisia ja brittiläisiä vaikuttavuustutkimuksia. Lapset pois eroriidoista -menetelmästä ei löytynyt suomalaisia tai pohjoismaisia vaikuttavuustutkimuksia, mutta alankomaalaisen kartoittavan vaikuttavuustutkimuksen (Lange ym., 2023) mukaan alustavat tulokset ovat lupaavia. Sen mukaan vanhemmat pystyvät etenemään rinnakkaisvanhemmuuteen, jossa
on aiempaa vähemmän konflikteja ja sosiaalisen verkoston paheksuntaa, vaikka
he eivät muuttaneet käsitystään ex-kumppanin käyttäytymisestä.


Kokonaisarvio: Lapset pois eroriidoista -menetelmällä on vähäinen dokumentoitu näyttö (3/5) suomalaisessa kontekstissa. Sen vaikuttavuudesta ei ole suomalaista tai pohjoismaista vaikuttavuusnäyttöä, mutta alankomaalaisen kartoittavan vaikuttavuustutkimuksen (Lange ym., 2023) mukaan alustavat tulokset ovat lupaavia. Menetelmän vaikuttavuudesta tarvitaan lisätutkimusta. Menetelmän
implementointivalmius ja -tuki menetelmän näkökulmasta toteutuu alle kolmasosassa (3/10) osa-alueista.

Osasto
Systemaattinen katsaus

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Laaksonen, S., Heikkilä, L., Backman, H., & Merikukka, M. (2024). Lapset pois eroriidoista -ryhmämenetelmä (No Kids in the Middle): Menetelmä lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi korkean konfliktin eroperheissä (1.arvio). Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.146085