Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Käsikirjoitus sopii Kasvun tuki -aikakauslehden fokukseen.
 • Käsikirjoitus on joko (vertaisarvioimaton) puheenvuoro tai (vertaisarvioitu) tutkimusartikkeli.
 • Käsikirjoitus on doc-tiedostomuodossa (Word-ohjelman tiedostopääte).
 • Sanamäärä on ohjeiden mukainen; puheenvuoroissa enintää 2 000 ja tutkimusartikkeleissa 4 000 sanaa.
 • Käsikirjoitus sisältää lyhyen yleistajuisen tiivistelmän eli 4–6 lausetta ranskalaisin viivoin, joissa avataan artikkelin fokus, uutuusarvo, keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. Ei muuta abstraktia!
 • Kirjasinkoko on 12.
 • Tekstin riviväli on yksi.
 • Tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi verkko-osoitteissa).
 • Lyhenteet on kirjoitettu auki ja tarvittaessa selitetty.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Rahoittajatiedot ja sidonnaisuudet on ilmoitettu.
 • Käsikirjoitus sisältää noin 5 avainsanaa, joilla kuvataan ilmiö ja kohdeyleisö.
 • Lähteiden doi-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Viitteiden määrä on ohjeiden mukainen; puheenvuoroissa enintään 30 ja tutkimusartikkeleissa 60 viitettä.
 • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen lehteen.

Kirjoittajan ohjeet

 • Tarjottavan käsikirjoituksen näkökulman tulee sopia lehden fokukseen.
 • Käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon (pois lukien käännösartikkelit).
 • Käsikirjoitus kirjoitetaan sujuvalla kielellä napakasti ja yleistajuisesti, liian monimutkaisia lauseita ja vierasperäisiä sanoja välttäen. Se on voitava ymmärtää ilman kapean alan erityisasiantuntemusta.
 • Lyhenteet kirjoitetaan auki ja tarvittaessa selitetään.
 • Havainnollistavia kuvia, kuvioita ja taulukoita on suositeltava käyttää.
 • Kirjoittajiksi merkittyjen henkilöiden tulee olla osallistunut käsikirjoituksen työstämiseen ja alkuperäistutkimuksessa myös tutkimustyöhön. Kaikki kirjoittajat vastaavat artikkelin koko sisällöstä.

Käsikirjoituksen rakenne Kasvun tuki -aikakauslehdessä

Kasvun tuki -aikakauslehdessä julkaistaan vertaisarvioimattomia puheenvuoroartikkeleita ja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita.

 • Puheenvuorojen (kuten näkökulmat ja analyysit tietystä ilmiöstä) suositeltu leipätekstin sanamäärä korkeintaan 2 000 ja viitteiden määrä alle 30.
 • Katso esim.  Neuvolapalvelujen jatkuvuus tukee perhekeskeistä vanhemmuutta.
 • Suositeltava otsikoida puheenvuoro siten, että otsikko ja väliotsikot ovat sisältöllisiä. Jo otsikot lukemalla saisi käsityksen mitä mieltä kirjoittajat ovat ja mihin he haluavat ottaa kantaa.
 • Puheenvuoroissa vältettävä tutkimusrakenteellista kieltä (esim. tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta) ja otsikointia (esim. aineisto ja menetelmät). Jos puheenvuoro perustuu tutkimukseen kannattaa sitä mahdollisimman paljon yleistajuistaa ja keskittyä tuloksiin ja niiden johtopäätöksiin.

 

 • Tutkimusartikkeleiden (alkuperäistutkimukset ja katsaukset) suositeltu leipätekstin sanamäärä korkeintaan 4 000 ja viitteiden määrä alle 60.
 • Katso esim. Ensimmäinen vaihe lastensuojelun tilannearviointiin kehitetyn ARVOA© -menetelmän validoinnissa – laadullinen arvio menetelmän sisällöstä ja soveltuvuudesta. 
 • Suositeltava tutkimusartikkelin rakenne (jota on mahdollista mukauttaa, mikäli tarkoituksenmukaista):
  • Johdanto: kuvataan mihin kysymykseen artikkeli vastaa (tutkimuskysymykset/-hypoteesit, tavoitteet). Johdanto suositellaan pidettävän mahdollisimman lyhyenä ja napakkana
  • Aineisto ja menetelmät (sis. tarvittaessa eettisen pohdinnan ja tilastolliset menetelmät)
  • Tulokset
  • Pohdinta (keskeiset tulokset, johtopäätökset, tieteellinen merkitys, käytännön merkitys, vahvuudet ja heikkoudet, jatkotutkimusehdotukset)

 

 • Käsikirjoitukseen lisätään (näitä ei lasketa sanamäärään):
  • lyhyt (4–6 lausetta ranskalaisin viivoin), yleistajuinen tiivistelmä, jossa avataan artikkelin fokus, uutuusarvo, keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. Ei muuta abstraktia!
  • kirjoittajien affiliaatiot, ammattinimikkeet, oppiarvot ja painokelpoiset henkilökuvat (kännykkäkameralla hyvässä valaistuksessa otettu kuva yleensä riittää).
  • avainsanat (n. 5 kpl), joilla kuvataan ilmiö ja kohdeyleisö
  • rahoittajatiedot ja sidonnaisuudet

Luvut ja merkinnät

 • Desimaalien erottimena käytetään pilkkua ja tuhannet erotetaan sadoista ja miljoonat tuhansista välilyönnillä.
 • Mittayksiköt erotetaan luvusta välilyönnillä ja prosentit kirjoitetaan tekstissä auki, esim. 68 prosenttia  (sulkeissa %-merkillä, esim. 68 %).

Kuvat, kuviot ja taulukot

 • Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden määrää ei ole rajoitettu, mutta tavoite on, että niillä on selkeä funktio ja niihin myös viitataan tekstissä. Kuvat ja kuviot julkaistaan värillisinä.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot liitetään mukaan erillisinä tiedostoina otsikoineen ja kuvateksteineen ja numeroidaan tekstiin (Kuva x, Kuvio x, Taulukko x).
 • Graafisten kuvioiden suositeltavat tiedostomuodot ovat esim. Word, Excel tai PowerPoint. Mukana tulee olla muuttujien numeeriset arvot, jotta kuviot voidaan muokata lehden tyyliin sopiviksi. Harvemmin käytetyillä ohjelmilla tehdyistä kuvioista sovitaan erikseen.
 • Kuvien suositeltavat tiedostomuodot ovat jpg, png ja tiff. Kuvien tulee olla painokelpoisia, eli resoluutio vähintään 300 dpi.
 • Jos artikkelissa käytetään kolmannen osapuolen laatimia tai julkaisemia kuvia tai muita tekijänoikeuslain suojaamia elementtejä, vastaava kirjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että niiden käyttöön on pyydetty ja saatu lupa. Lupa liitetään mukaan erillisenä tiedostona.

Tekstiviitteet ja lähdeluettelo

 • Viitteet tekstiin APA-7:n käytäntöjen mukaisesti, esim. (Kurki, 2019; Kurki & Merikukka, 2021) tai jos kolme tai enemmän kirjoittajaa (Kurki ym., 2020). Jos sekaannuksen vaara, artikkelit identifioidaan kirjaimin (Merikukka 2019a; Merikukka 2019b).
 • Voit käyttää myös muotoiluja Kurki ja Merikukka (2021) tutkivat…” tai ”Kurki kollegoineen (2020) tutki…”
 • Julkaisemattomat havainnot voidaan mainita tekstissä sulkeissa (Merikukka, Marko, julkaisematon havainto/ henkilökohtainen tiedonanto/ kongressiesitys).
 • Lähdeluettelo sukunimien mukaiseen aakkosjärjestykseen (APA-7, esimerkki alla). Ohjeita suomeksi: https://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta/apa
 • Lähteisiin mukaan DOI-numero http:// -muodossa (voit hakea sen täältä: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery). Jos ei ole DOI-numeroa, suora linkki artikkeliin.
 • Verkkolähteisiin myös haun tai päivityksen pvm.
 • Tarkista, että jokainen lähde löytyy lähdeluettelosta ja että jokaiseen lähdeluettelossa olevaan teokseen viitataan tekstissä.
 • Julkaistavaksi hyväksytty, mutta julkaisematon kirjoitus merkitään kirjallisuusluetteloon liittämällä siihen maininta ”(painossa)”.

Esimerkki APA-7 mukaisesta lähdeluettelosta:  

Aliev, M. R. & Watson, J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Teoksessa K. N. Rao (toim.), Molecular spectroscopy: Modern research (s. 1–67). Academic Press.

HART Communication Foundation. (22.11.2009). Wireless hart. http://www.hartcomm.org/

McDuff, C., Smith, J., Kensington, K., Jones, S., Coughlan, S., Bortolin, L., Witte, M., Scott, A., Newport, A., Jensen, K., Wutzler, J., van Staden, I., McLean, J., Bergsma, G., Dowman, B., Petrie, K., Higgens, D., McCloud, R., Jessop, L., … Duncan, P. (2017). An introduction to quantitative analysis in finance. Houghton.

Mitra, S. K. (1991). Some unconventional signal processing applications of multirate techniques. Proceedings – IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1, 13–16.

Paulson, M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and cellular interactions. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 27(1–2), 93–127. https://doi.org/10.3109/10409239209082560

Paulsson, M., Saladin, K. & Landwehr, R. (1988). Binding of Ca2+ influences susceptibility of laminin to proteolytic digestion and interactions between domain-specific laminin fragments. European Journal of Biochemistry, 177(3), 477–481. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1988.tb14396.x

The Royal Mardsen Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. (1977). Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 310(8041), 742–744. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)90241-0

Watson, M. A. J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Molecular Spectroscopy: Modern Research, 3, 1.

Zar, J. H. (1984). Biostatistical Analysis. Prentice-Hall.

Lait

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. www.finlex.fi/fi/laki/ajan­tasa/1994/19940559

--------------------------------------------------------------------------------------

Vertaisarviointi

Kasvun tuki -lehti pyrkii toimimaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen periaatteiden mukaisesti. Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan vertaisarviointitunnuksen käyttöehtoja.

Prosessin kuvaus

Päätoimittaja tutustuu käsikirjoitukseen ja arvioi alustavasti, sopiiko se lehteen. Päätoimittaja vastaa vastuukirjoittajalle viimeistään kahden viikon kuluttua käsikirjoituksen vastaanottamisesta, otetaanko se vertaisarvioitavaksi. Päätoimittaja etsii käsikirjoitukselle kaksi toimituksen ulkopuolista vertaisarvioijaa tarvittaessa yhdessä toimituskunnan asiantuntijan kanssa.

Vertaisarvioijien tulee olla (väitelleitä) alan asiantuntijoita ja riippumattomia suhteessa toimitukseen, toimituskuntaan, arvioitavaan käsikirjoitukseen ja kirjoittajiin. Vertaisarvioijien nimet eivät tule kirjoittajien tietoon.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tutkimusongelman tai tutkimusasetelman ja tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Arvioijat laativat käsikirjoituksesta lausunnon, jossa he ehdottavat käsikirjoituksen hyväksymistä, hyväksymistä määrätyin muutoksin tai hylkäämistä. Lausuntoon kirjataan myös käsikirjoitukseen ehdotetut muutokset.

Päätoimittaja tutustuu arvioijien lausuntoihin, lähettää ne kirjoittajille ja pyytää kirjoittajia muokkaamaan käsikirjoitusta vertaisarvioijien kommenttien perustella. Mikäli toinen arvioija ehdottaa hyväksymistä ja toinen hylkäämistä, päätoimittaja harkitsee yhdessä toimituskunnan kanssa, pyydetäänkö lausuntoa vielä kolmannelta arvioijalta.

Käsikirjoituksen korjaamiseen on varattu aikaa 2 viikkoa, ellei tosin sovita päätoimittajan kanssa. Kirjoittajien tulee esittää tehdyt muutokset selvästi ja yksityiskohtaisesti sekä perustelut, mikäli kaikkia pyydettyjä korjauksia ei ole tehty.

Tarvittaessa korjattu käsikirjoitus lähetetään uudelleen vertaisarvioijille. Päätoimittaja tekee lopullisen julkaisemispäätöksen ja pyytää harkintansa mukaan näkemystä myös toimituskunnan asiantuntijoilta.

Käsikirjoituksista tallennetaan ja säilytetään vähintään viiden vuoden ajan ainakin seuraavat tiedot: vastaanottopäivämäärä ja päätöksen lähetyspäivämäärä, tekijöiden julkaisuehdotus, tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko, arvioijien nimet ja lausunnot sekä toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Toimitusprosessissa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käsikirjoituksen tarjoaminen julkaistavaksi katsotaan samalla kirjoittajan ilmoitukseksi vertaisarviointikäytäntöjen hyväksymisestä. Suostuessaan arvioimaan artikkelin arvioija hyväksyy samalla vertaisarviointikäytännöt ja niiden dokumentoinnin.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tietosuojaseloste

Kasvun tuki -aikakauslehden journal.fi-sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan aikakauslehden tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille eikä muihin tarkoituksiin.

Tietosuojaseloste, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sidosryhmärekisteri

Laadittu 21.12.2022

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. (Itla)
Siltasaarenkatu 8-10
00530 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö:
Kirsi Campello, kirsi.campello(at)itla.fi
+ 358 406301633

Säätiön tietosuojavastaava:
Kaisa Lamminen, kaisa.lamminen(at)itla.fi 
+358 407782826

2. Käytettävät tietojärjestelmät

Mailchimp, WebropolMicrosoft SharePoint, Microsoft Teams 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

Sidosryhmärekisterin henkilötietoja käsitellään sidosryhmäyhteistyön hoitamiseen, asiointiin, viestintään, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen, uutiskirjeen lähettämiseen sekä muihin sidosryhmäsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä seurantaan ja tilastollisiin tarkoituksiin liittyen. Viestintää voidaan toteuttaa sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisteriin tallennetaan alla olevia tietoja rekisteröidystä: 

 • etu- ja sukunimi 
 • asema 
 • organisaatio 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • osoite 
 • kuuluminen uutiskirjeen jakelulistalle 
 • mahdolliset ryhmittelytiedot 
 • henkilötietojen lisäyspäivä ja peruste 

Sidosryhmärekisteriä käyttää ainoastaan Itlan henkilöstö, joka tarvitsee tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Itlan sidosryhmärekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (markkinointi).

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Sidosryhmäyhteistyön hoitamiseksi Itla voi luovuttaa rekisterin tietoja tahoille, joiden kanssa se on tehnyt yhteistyö- tai yhteiskehittämissopimuksen silloin kun luovuttamiselle on peruste, esimerkiksi yhteisen tapahtuman järjestäminen. 

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin Itlan käyttämien palveluiden sisällä siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ainoastaan sellaisissa palveluissa, jotka takaavat eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojan tason, kun tietoa liikutellaan globaalissa infrastruktuurissa (esimerkiksi Google, Microsoft, MailChimp, Survey Monkey).

6. Tietojen alkuperä 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: 

 • ensisijaisesti asianosaiselta itseltään 
 • asianosaisen organisaation edustajalta yhteistyön aikana 
 • uutiskirjeen tilaamisen, arvontaan tai kyselyyn osallistumisen yhteydessä 
 • aseman perusteella työtehtäviin tai asemaan perustuen 

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet (kun perusteena sopimus ja oikeutettu etu): 

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
 • oikeus saada tutustua tietoihin 
 • oikeus poistaa tietoja 
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaa, tulee tämän olla yhteydessä tietosuojavastaavan (kts kohta 1.) 

8. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti Itlan Sharepoint- ympäristössä. Tietojärjestelmiin on jokaisella käyttäjällä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja kirjautuminen vaatii kaksivaiheisen tunnistautumisen.