Ontologinen luokittelu ilmastonmuutoskeskustelun analysoinnissa – poliittinen kuluttajuus Suomi24-foorumilla

Kirjoittajat

  • Ilona Kousa Helsingin yliopisto

Avainsanat:

sosiaalinen media, laskennalliset menetelmät, poliittinen kuluttajuus, ilmastonmuutos

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee poliittista kuluttajuutta sosiaalisen median ilmastonmuutoskeskustelun kontekstissa. Lähestyn ilmiötä hermeneuttisella tutkimusotteella kulutuskulttuurin tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimusmenetelmä yhdistää ontologian opettamiseen perustuvaa automatisoitua etäluentaa laadulliseen lähiluentaan ja tulkinnalliseen analyysiin. Tutkimusaineistoa ovat sosiaalisen median tietokantapalvelusta poimitut ilmastonmuutosta koskevat kommentit, jotka on julkaistu Suomi24-keskustelupalstalla vuosina 2015–2019. Aineiston suuren koon vuoksi käytän sen sisältämien aiheiden luokittelussa automaattista tekstianalyysiä, jonka tuloksia tulkitsen laadullisesti. Määrällisiä ja laadullisia piirteitä yhdistävä tutkimusmenetelmä mahdollistaa yhtäältä kokonaiskuvan hahmottamisen ja toisaalta merkitysten syvällisen ymmärtämisen. Tarkastelen Suomi24-foorumin kuluttamista koskevaa ilmastonmuutoskeskustelua kulutushyödykkeisiin liittyvien teemojen kautta, joista selvästi yleisin on autoiluun liittyvä keskustelu. Havaintojeni mukaan Suomi24-foorumin ilmastonmuutoskeskustelua hallitsevat ilmastoskeptikot, jotka vähättelevät ilmastonmuutosta ja sen torjunnan keinoja. Heidän kommenteissaan toistuu kaksi kuluttajan stereotyyppiä: ilmastoskeptikoiden omaa viiteryhmää edustava ”tolkun kuluttaja” ja vastapuolen viiteryhmää edustava ”ilmastovouhottaja”. Stereotyypit rakentuvat muun muassa kuluttamiseen ja sosio-ekonomisiin tekijöihin liittyvien vastakkainasettelujen kautta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Kousa, I. (2022). Ontologinen luokittelu ilmastonmuutoskeskustelun analysoinnissa – poliittinen kuluttajuus Suomi24-foorumilla. Kulutustutkimus.Nyt, 15(1-2), 7–29. https://doi.org/10.54333/kulutustutkimus.109141