Mitä mielenterveysongelmat ovat ja mikä mielenterveyshoidossa auttaa?

Kokemuksia Länsi-Pohjan psykiatrian kyselytutkimuksen pilotoinnista

Kirjoittajat

 • Tomi Bergström Jyväskylän yliopisto
 • Minna Tarkka
 • Päivi Vahtola
 • Marika Biro
 • Timo Haaraniemi
 • Teija Hietasaari
 • Kristiina Jussila
 • Marianne Karttunen
 • Aino-Elina Keränen
 • Mia Kurtti
 • Päivi Köngäs-Saviaro
 • Elina Löhönen
 • Mia Marttinen
 • Hannele Mäkiollitervo
 • Patrik Nikanne
 • Susanna Onkalo
 • Heljä Pitkänen
 • Tiina Puotiniemi
 • Katja Raudaskoski
 • Roosa Teppola
 • Minna Tarkka
 • Jyri J. Taskila
 • Ritva Vakkuri
 • Kari Valtanen
 • Vilhelmiina Yrjänheikki
 • Jouni Petäjäniemi

Avainsanat:

avoimen dialogin malli, mielenterveystyö, palvelujärjestelmä, asiakaslähtöisyys, osallisuus

Abstrakti

Psykiatriassa on alettu korostaa sellaisten osallistavien tutkimus- ja hoitostrategioiden merkitystä, joilla pyritään huomioimaan mielenterveyspalveluita käyttävien ja heidän läheistensä yksilöllinen avuntarve. Eräs esimerkki on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) alueella kehitetty avoimen dialogin hoitomalli, jolla on saavutettu lupaavia hoitotuloksia. On kuitenkin epäselvää, miten malli on juurtunut LPSHP:n psykiatrian palvelujärjestelmään kehityshankkeiden jälkeen. Lisätietoa tarvitaan myös siitä, miten sekä työntekijät että asiakkaat itse näkevät erilaiset hoitokäytännöt ja sen, mistä psykiatrisen hoidon tarve lähtökohtaisesti johtuu. Näihin kysymyksiin pyrimme vastamaan LPSHP:n psykiatrian kyselytutkimuksella, jonka yhtenä tavoitteena on mielenterveyspalveluiden välitön kehittäminen osallistavan tutkimusasetelman keinoin. Kyselyssä työntekijöiltä ja asiakkailta kysytään strukturoidulla kyselylomakkeella, mistä he ajattelevat palvelutarpeen johtuvan ja mitkä asiat ovat hoidossa auttaneet tai voisivat auttaa. Tässä tutkimuksessa raportoidaan kokemuksia kyselytutkimuksen pilotoinnista, joka toteutettiin Keroputaan sairaalan aikuispsykiatrian poliklinikalla. Pilottiin osallistui 12 asiakasta ja 11 työntekijää. Työntekijät kokivat kyselyn läpikäymisen asiakkaiden kanssa hoidonarviollisena tilanteena, joka sopi hyvin arjen mielenterveystyöhön. Joissakin tilanteissa kyselyn koettiin kuitenkin vievän liikaa aikaa. Asiakkaat kokivat kyselyn mielekkäänä, eikä negatiivista palautetta tai haittatapahtumia raportoitu. Sekä työntekijät että asiakkaat katsoivat asiakkaiden palvelutarpeen johtuvan pääasiassa sosiaalisista tekijöistä. Dialogisen hoitokäytännön mukaisesti työntekijät korostivat tarpeenmukaista, kotiin vietävää ja sekä läheisiä että muita viranomaisia osallistavaa hoitokäytäntöä. Asiakkaat korostivat hoitotapaamisten merkitystä ja sitä, että samat tutut työntekijät jatkavat hoidossa mukana. Merkittäviä näkemyseroja ei ilmennyt. Pilotin perusteella työntekijöitä ja asiakkaita osallistava kyselytutkimus on mahdollista toteuttaa osana arjen psykiatrista hoitoa. Tällainen tutkimusasetelma voi itsessään olla hoidollisesti merkityksellinen, ja se tuottaa välitöntä tietoa psykiatrisen hoidon tueksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-02-21

Viittaaminen

Bergström, T., Tarkka, M., Vahtola, P., Biro, M., Haaraniemi, T., Hietasaari, T., Jussila, K., Karttunen, M., Keränen, A.-E., Kurtti, M., Köngäs-Saviaro, P., Löhönen, E., Marttinen, M., Mäkiollitervo, H., Nikanne, P., Onkalo, S., Pitkänen, H., Puotiniemi, T., Raudaskoski, K., Teppola, R., Tarkka, M., Taskila, J., Vakkuri, R., Valtanen, K., Yrjänheikki, V., & Petäjäniemi, J. (2022). Mitä mielenterveysongelmat ovat ja mikä mielenterveyshoidossa auttaa? Kokemuksia Länsi-Pohjan psykiatrian kyselytutkimuksen pilotoinnista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(1). https://doi.org/10.23990/sa.103328