Yleiskuvaus

Sivun alkuun

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on vertaisarviointia käyttävä kotimainen julkaisu, jossa käsitellään terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyviä aiheita. Kirjoitusten näkökulma on yhteiskunnallinen eli käsiteltävää aihetta tulee viimeistään pohdinnassa tarkastella myös yhteiskunnallisella tasolla ja kirjoituksella tulee olla yhteiskunnallista merkitystä. Lehden julkaisemat kirjoitukset voivat edustaa eri tieteenaloja, kuten kansanterveystiedettä, terveyssosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa, terveystaloustiedettä tai terveydenhuoltotutkimusta.

Lehti julkaisee empiirisiä (laadullisia ja määrällisiä), teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkijapuheenvuoroja, tapausselosteita, tutkimusselosteita, lektioita, jäähyväisluentoja, kirja-arvioita, kokousselosteita sekä muita kirjoituksia  suomen ja ruotsin kielellä. Julkaisu on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. 

Lehden osastot:

  • Pääkirjoitus: Vertaisarvioimaton tieteellisen lehden kirjoitus, jonka pituus on noin 600–1000 sanaa.
  • Artikkeli: Pääosin aikaisemmin julkaisemattomasta materiaalista koostuva tieteellinen vertaisarvioitu kirjoitus, jonka pituus on noin 4500 sanaa sisältäen varsinaisen tekstin ja kirjallisuusviitteet.
  • Katsaus:Aikaisemmin julkaistuihin materiaaleihin ja aihepiireihin perustuva vertaisarvioitu kirjoitus, joka täyttää tieteellisen kirjoittamisen periaatteet. Pituus on noin 4500 sanaa sisältäen varsinaisen tekstin ja kirjallisuusviitteet.
  • Puheenvuoro: Puheenvuorona julkaistaan kannanottoja tieteellisiin tai sosiaalilääketieteen alaa muuten kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Voi olla toimituksen pyytämä tai kirjoittajan ehdottama. Tieteellinen vertaisarvioimaton kirjoitus, jonka pituus enimmillään noin 2000 sanaa.
  • Lectio Praecursoria: Yleinen ja kansantajuinen esitys väitöskirjan aihepiiristä, pituus enimmillään noin 3000 sanaa.
  • Kirja-arvio: Tieteellinen vertaisarvioimaton kirjoitus, jonka pituus on enimmillään noin 2000 sanaa.
  • Kokousselostus: Tieteellinen vertaisarvioimaton kirjoitus, jonka pituus on enimmillään noin 2000 sanaa.
  • Tutkimustaidot: Tutkimustaidot-osiossa julkaistaan tutkimuksen menetelmällisiä kysymyksiä käsitteleviä kirjoituksia. Voi olla katsaustyyppinen tai reflektoiva. Tieteellinen vertaisarvioitu tai vertaisarvioimaton kirjoitus, jonka pituus on enimmillään noin 2000 sanaa.

Jos olet epävarma kirjoituksesi soveltuvuudesta lehteen tai pohdit kirjoituksellesi sopivaa osastoa, voit olla yhteyksissä lehden toimituskuntaan.

Lehden tilaus ja näkyvyys

Sivun alkuun

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen.Lehti on sosiaalilääketieteen yhdistyksen ry. julkaisema ja on yhdistyksen jäsenten jäsenetu. Lehden tilaajina ja lukijoina on alan tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia sekä lehden teemojen parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Julkaisu on saatavilla useista alan kirjastoista. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa (helmikuu, toukokuu, syyskuu ja joulukuu) j se on avoimesti luettavissa kuuden kuukauden jälkeen lehden ilmestymisestä. Tällä hetkellä lehteä ei ole mahdollista lukea erillisten lukijatunnusten kautta sähköisesti.

Lehden voi tilata itselle liittymällä Sosiaalilääketieteellisen yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa jäsenyydestä löytyy yhdistyksen sivuilta. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä tästä. Lehden vuosikerran tai yksittäisen irtonumeron voi tilata myös suoraan lehden toimitussihteeriltä (toimitussihteeri(a)socialmedicine.fi).  Useat lehtifirmat myös välittävät lehteämme. Lehden vuosikerta (4 numeroa per vuosi) on 50€. Yksittäinen irtonumero on 13€ + postituskulut.

Lehdellä ja sosiaalilääketieteen yhdistyksellä on yhteiset sosiaalisen median kanavat. Kanavien yhtenä tarkoituksena on esimerkiksi laaja-alainen keskustelu lehdessä ilmestyneistä artikkeleista ja muista kirjoituksista. Lehden sosiaalisen median kanavat ovat: twitter:   ja facebook: Sosiaalilääketiede

Vertaisarviointitunnus

Sivun alkuun

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on 18.8.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus). Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin; ne on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Rinnakkaistallentaminen

Sivun alkuun  

Kirjoittajilla on oikeus tallentaa kustantajan tuottama artikkeliversio oman organisaationsa tai tieteenalansa julkaisuarkistoon sekä jakaa julkaisua sosiaalisen median palveluissa, kuten Researchgatessa kuuden kuukauden julkaisuviiveen (embargon) jälkeen. Kirjoittaja voi julkaista kustantajan tuottaman artikkelin osana elektronista ja painettua väitöskirjatyötään.

Arviointiprosessi

Sivun alkuun

Lehteen tarjotaan vuosittain huomattavasti enemmän käsikirjoituksia kuin voimme julkaista. Lehden hyväksymisprosentti on viime vuosina ollut noin 30–40%. Lehti noudattaa molemminpuolista anonyymiä (ns. double blind) vertaisarviointia eli sekä käsikirjoituksen kirjoittajat että arvioijat pysyvät toisilleen nimettöminä. Kirjoittajat vastaavat itse arvioitavaksi lähetettävän kirjoituksen anonymisoinnista.

Arviointiprosessissa toimitus kiinnittää huomiota käsikirjoituksen soveltuvuuteen lehden aihealueisiin, tieteelliseen pätevyyteen sekä tekstin ymmärrettävyyteen. Kirjoittajien tulee perehtyä lehden fokukseen ja noudattaa tarkasti annettuja kirjoitusohjeita. Käsikirjoituksista vain osa etenee vertaisarviointiprosessiin, joka kestää yleensä noin 4 kuukautta. Aika sisältää vertaisarvioijille annetun neljän viikon arviointiajan ja kirjoittajille annetun kahden kuukauden korjausajan. Tarvittaessa arviointikierroksia käydään useampia. Vertaisarvioijina on aina vähintään kaksi toimituksen ulkopuolista asiantuntijaa.

Kirjoittajilla on kaksi kuukautta aikaa tehdä käsikirjoitukseen vaaditut korjaukset. Käsikirjoituksen korjauksessa tulee noudattaa arviointilausuntojen ja toimituskunnan antamia muokkausehdotuksia. Korjattuun käsikirjoitukseen merkitään selkeästi tehdyt muutokset esimerkiksi eri värillä. Kirjoittajien tulee myös laatia jokaiseen kommenttiin yksilöity vastine, jossa kuvataan ja perustellaan tehdyt ja tekemättömät muutokset. Kirjoittajat ovat vastuussa käsikirjoituksen oikeakielisyydestä.

Lehden toimitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta. Käsikirjoitus voidaan lähettää korjausten jälkeen uudelle arviointikierrokselle tai vaihtoehtoisesti toimitus voi ehdottaa lisäkorjauksia, hyväksyä tai hylätä käsikirjoituksen. Toimituskunta ei etukäteen sitoudu kirjoituksen julkaisemiseen edes pyydettyjen kirjoitusten osalta. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä.

Hyväksytyt käsikirjoitukset ajoitetaan julkaistavaksi lehden tuleviin numeroihin. Lehden toimitussihteeri huolehtii käsikirjoitusten teknisen viimeistelyn, yhteydenpidon taiton ja painon kanssa, oikovedosten lähettämisen kirjoittajille ja muun tekniseen toimittamiseen liittyvän kirjeenvaihdon käsikirjoituksen yhteyshenkilön kanssa.

 Sivun alkuun