Sosiaalisen aseman periytyvyys ja terveys – tulokset, teoriat ja tulevaisuus

Kirjoittajat

  • Jani Erola

Abstrakti

Katsauksessa tarkastellaan terveyserojen yhteyttä ylisukupolviseen sosioekonomiseen liikkuvuuteen. Ilmiöiden välistä suhdetta on aiemmin lähestytty pääosin terveyserotutkimuksen näkökulmasta. Muu sosioekonomisen liikkuvuuden tutkimus on kehittynyt erillään tästä tutkimussuuntauksesta. Artikkelissa käydään läpi keskeiset terveyserotutkimuksen aihetta koskevat tulokset sekä pohditaan niiden merkitystä muun sosiaalisen liikkuvuuden tutkimuksen kannalta. Tutkimusten päätulos on, että sosiaalisen liikkuvuuden yhteys terveyseroihin selittyy vanhempien ja lasten asemien päävaikutuksilla. Terveyseronäkökulman olisi hyödyllistä omaksua muusta liikkuvuustutkimuksesta aiempaa tarkemmat yksilötason selitysmallit, vertailukelpoiset tavat operationalisoida sosioekonominen asema sekä tarkemmat mallinnusoletukset. Terveyserojen tutkimuksen antina muulle sosiaalisen liikkuvuuden tutkimukselle voisivat olla paremmat käytännöt elinkaaren sekä hieman yllättäen myös kulttuuristen tekijöiden konkreettisten vaikutusten arviointiin.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2009-03-12

Viittaaminen

Erola, J. (2009). Sosiaalisen aseman periytyvyys ja terveys – tulokset, teoriat ja tulevaisuus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 46(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1777