Selittääkö fyysinen toimintakyky asiakkaan saamaa hoitoaikaa vanhusten laitoshoidossa? RAVA-indeksin ja RAI-järjestelmän hierarkkisen toimintakykymittarin vertailu

  • Juha Laine
  • Tapio Rajala
  • Yrjö Lahtinen
  • Anja Noro
  • Harriet Finne-Soveri
  • Tuula Talvinko
  • Jaakko Valvanne

Abstrakti

Tutkimuksessa verrattiin kahden vanhusten laitoshoidossa käytettävän fyysisen toimintakykymittarin luokituksen yhteyttä asiakkaiden saamaan hoitoaikaan. Hoitoaika mitattiin aikamittaustutkimuksen avulla. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli arvioida sitä, kuinka yhteneväisesti fyysisen toimintakyvyn mittarit luokittelevat asiakkaat fyysisen toimintakyvyn suhteen eri luokkiin. RAI-järjestelmän hierarkkinen toimintakykymittari ja RAVA-indeksi korreloivat samalla tavalla potilaskohtaisen hoitoajan (min/vrk) kanssa. Kummankaan mittarin osalta yhteys asiakkaiden hoitoaikaan ei kuitenkaan ollut täysin lineaarinen tai voimakas. Mittarit antavat kohtuullisen yhdenmukaisen kuvan asiakkaiden fyysisestä toimintakyvystä ja henkilökunnan ajankäytöstä. Asiakkaan palveluntarpeen arviointiin, hoitopaikan valintaan ja henkilöstövoimavarojen jakamiseen tarvitaan kuitenkin myös muita mittareita, koska fyysinen toimintakyky ei selitä tarpeeksi hoitoaikojen vaihtelua eikä avun tarvetta.
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Laine, J., Rajala, T., Lahtinen, Y., Noro, A., Finne-Soveri, H., Talvinko, T., & Valvanne, J. (1). Selittääkö fyysinen toimintakyky asiakkaan saamaa hoitoaikaa vanhusten laitoshoidossa? RAVA-indeksin ja RAI-järjestelmän hierarkkisen toimintakykymittarin vertailu. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 44(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/568