Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005

Kirjoittajat

  • Riitta Luoto
  • Olavi Paronen
  • Annukka Andersson

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 15−34-vuotiaiden tamperelaisten koetun terveydentilan muutoksia ja yhteyttä taustatekijöihin. Aineisto (N=4810) kerättiin vuosina 1990-2005 kuudella postikyselyllä. Koettua terveydentilaa tarkasteltiin tutkimusvuoden, sukupuolen, koulutuksen, työtilanteen ja pitkäaikaissairastavuuden mukaan. 15−24-vuotiaat arvioivat terveytensä paremmaksi kuin 25−34-vuotiaat, sukupuolierot olivat pieniä. Nuorilla naisilla terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokeneiden osuus väheni tasaisesti koko 1990-luvun ja oli vuonna 2005 seitsemän prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 1990. Nuorten miesten koettu terveys heikkeni 2000-luvun alkuvuosina. Korkeintaan kohtalaiseksi terveytensä kokeneiden työttömien miesten osuus lisääntyi 2000-luvulla ja samalla työllisten ja työttömien välinen terveysero kasvoi suuremmaksi kuin 1990-luvulla. Työttömyyden lisäksi huonoa tai kohtalaista terveyttä selittivät parhaiten vähäinen koulutus ja pitkäaikaissairastavuus.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-09-02

Viittaaminen

Luoto, R., Paronen, O., & Andersson, A. (2008). Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/598