Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutuminen – työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden haastattelututkimus

Kirjoittajat

  • Maija Alahuhta
  • Eija Niemelä

Avainsanat:

paljon palveluja käyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, terveyshyötymalli, terveyspalvelut, sosiaalihuolto, hoitosuunnitelma, hoidon koordinointi

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata, miten paljon palveluja käyttävien asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutuivat erään peruspalvelukuntayhtymän työntekijöiden ja johtavien viranhaltioiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palveluja. Tutkimuksen tiedonantajina (n=14) olivat yksitoista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja kolme johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluilla (n=4), joissa teemoina olivat Terveyshyötymallin osa-alueet. Keskustelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Asiakkaan omahoitoon sitoutumisen tukeminen koettiin tärkeäksi ja siihen pyrittiin tekemällä yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoitosuunnitelma koettiin myös tärkeäksi hoitopäätösten tueksi. Tärkeänä päätöksenteon tukena terveydenhuollon työntekijät pitivät lääkärin konsultaatiota ja sosiaalihuollossa lainsäädäntöä. Palveluiden koordinointi ja yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreiden, myös yksityisten ja kolmannen sektorin kesken, kaipaa kehittämistä. Tietotekniikasta oli hyötyä esimerkiksi hoitopäätöksiä tehtäessä, mutta tietojärjestelmien yhteensopimattomuus ja tietoturva koettiin asiakkaiden palveluiden ja hoidon esteeksi. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palveluiden koordinoinnissa tulee kehittää palvelunohjausta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-02-03

Viittaaminen

Alahuhta, M., & Niemelä, E. (2017). Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutuminen – työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(1). https://doi.org/10.23990/sa.60620