Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi – tiedonhankinta ja -tarve kunnallisessa päätöksenteossa

  • Outi Savolainen
  • Kerttu Tossavainen
  • Marjorita Sormunen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata millaisia tiedonhankintakanavia kuntien lautakunnissa käytetään ja millaista tietoa lautakuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat kokevat tarvitsevansa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä politiikkatoimissa. Tutkimusaineisto (n=13) kerättiin laadullisilla teemahaastatteluilla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.
Tulosten mukaan pääasiallisina tiedonhankintakanavina käytettiin valtion ja julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin organisaatioita, mediaa ja verkostoja. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat
erosivat toisistaan sekä tiedonhankinnan että tiedon tarpeen suhteen. Luottamushenkilöt luottivat tiedonhankinnassa suuressa määrin viranhaltijoiden valmisteluun ja esittelymateriaaliin,
eikä muun omatoimisen tiedonhankinnan katsottu kuuluvan keskeisesti luottamushenkilön tehtäviin. Viranhaltijat puolestaan hankkivat tietoa monista eri lähteistä. Luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden työskentelyssä ja päätöksenteossa yhdistyivät virallinen ja epävirallinen tieto. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon välittämisessä tulisikin hyödyntää monipuolisia
tiedonvälityskanavia ja -menetelmiä, jotta informaatio tavoittaisi poliittiset päättäjät.

Avainsanat: tiedonhankinta, tiedontarve, kunnallinen päätöksenteko, lasten ja nuorten terveys
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 5, 2018
Viittaaminen
Savolainen, O., Tossavainen, K., & Sormunen, M. (2018). Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi – tiedonhankinta ja -tarve kunnallisessa päätöksenteossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 55(1). https://doi.org/10.23990/sa.69224