Nainen perheväkivallan tekijänä – ryhmäinterventio väkivaltakäyttäytymisen loppumiseksi

  • Pia Keiski
  • Mika Helminen
  • Maria Lindroos
  • Hanna Kommeri
  • Eija Paavilainen
Avainsanat: Nainen perheväkivallan tekijänä, parisuhdeväkivalta, perheväkivalta, ryhmäinterventio

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan omaan perheväkivaltakäyttäytymiseensä vapaaehtoisesti apua hakeneiden naisten perheväkivaltakäyttäytymistä, aiemman väkivaltakäyttäytymisen kohteena olemista sekä niiden yhteyttä toisiinsa ja perheväkivaltakäyttäytymisen yhteyttä itsetuntemukseen ryhmäintervention aikana. Tutkimuksen kohteena olevan ryhmäintervention tavoitteena on naisten perheväkivaltakäyttäytymisen loppuminen. Tutkittavat naiset osallistuivat 15 viikkoa kestävään terapeuttiseen ryhmäinterventioon. He täyttivät osana työskentelyä väkivaltakäyttäytymistä ja -kokemista sekä itsetuntemusta mittaavan kyselylomakkeen ryhmäintervention alussa (N=134) ja lopussa (N=128). Naisista 70 prosentilla oli korkeakoulututkinto, eikä kenelläkään ollut akuuttia mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin.Tutkimustulosten mukaan vastaajista väkivaltaa lasta kohtaan oli käyttänyt yli puolet ja kumppania kohtaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista. Lapsuudessa vastaajat olivat kokeneet fyysistä (81 %) tai emotionaalista (89 %) väkivaltaa tai nähneet väkivaltaa (83 %). Aikuisuudessa he olivat kokeneet emotionaalista (81 %) ja fyysistä väkivaltaa (67 %). Lapsuudessa nähdyn väkivallan ja aikuisuudessa koetun väkivallan välillä oli yhteys omaan väkivaltakäyttäytymiseen kumppania ja itseä kohtaan. Ryhmäintervention aikana riittämättömyys sekä ahdistus ja pelko vähenivät merkittävästi erityisesti naisilla, jotka käyttivät emotionaalista väkivaltaa kumppania kohtaan, ja äitiyden kokemus koheni merkittävästi niiden naisten joukossa, jotka käyttivät emotionaalista väkivaltaa lasta kohtaan. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että perheväkivaltaa käyttävä nainen on kokenut lapsuudessa ja aikuisuudessa väkivaltaa ja
ne ovat yhteydessä omaan perheväkivaltakäyttäytymiseen. Ryhmäinterventio auttaa etenkin emotionaalista väkivaltaa käyttävien naisten itsetuntemuksen kehittymistä, joka voi mahdollistaa perheväkivaltakäyttäytymisen loppumisen.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 27, 2018
Viittaaminen
Keiski, P., Helminen, M., Lindroos, M., Kommeri, H., & Paavilainen, E. (2018). Nainen perheväkivallan tekijänä – ryhmäinterventio väkivaltakäyttäytymisen loppumiseksi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 55(2). https://doi.org/10.23990/sa.70265