Yksilön ympäristövastuulliset terveysvalinnat: kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Tanja Moilanen Post doc -tutkija, Terveystieteiden tohtori
  • Helena Siipi Dosentti, valtiotieteiden tohtori
  • Mari Kangasniemi Dosentti, terveystieteiden tohtori

Avainsanat:

kirjallisuuskatsaus, terveysvalinnat, yksilö, ympäristövastuu

Abstrakti

Ympäristövastuu on ajankohtainen yhteiskunnallisen keskustelun aihe ja viimeaikaisessa tutkimuksessa ympäristövastuuta on tarkasteltu myös yksilön toiminnan ja valintojen suhteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa ja kuvata sitä, mihin terveysvalintoihin ympäristövastuullinen tarkastelu on kohdistunut ja millä tekijöillä niitä on selitetty. Tutkimusmenetelmänä käytettiin integratiivista katsausta, ja haut toteutettiin sekä tieteellisiin tietokantoihin että manuaalisina hakuina. Artikkelit valittiin sisäänotto- ja poissulkukriteereiden perusteella. Aineisto (n=11) analysoitiin jatkuvan vertailun menetelmällä. Tulosten mukaan ympäristövastuulliset terveysvalinnat kohdistuvat ensi sijassa ravitsemukseen. Ympäristövastuulliset terveysvalinnat kuvattiin osana yksilön elämäntapaa, mutta valintojen tekemisen todettiin voivan olla sattumanvaraista. Yksilöiden valinnat kytkeytyivät terveyden ja ympäristön arvoihin sekä tulkintoihin muiden ihmisten eettisyydestä. Ympäristövastuullisten terveysvalintojen kuvattiin voivan edistää yksilön terveyttä sekä laajempaa sosiaalista ja yhteiskunnallista kestävyyttä. Yksilön käsitysten valintojen oletetuista terveys- ja ympäristövaikutuksista todettiin olevan positiivisessa yhteydessä päätösten tekemiseen. Ympäristövastuullisten vaihtoehtojen saavutettavuus ja alhainen hinta helpottivat niiden valitsemista. Yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden ja ruuan tuottajien koettiin voivan vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin tehdä ympäristövastuullisia terveysvalintoja. Aikaisempi tutkimustieto ympäristövastuullisista terveysvalinnoista kohdistuu osin rajallisesti vain ravitsemukseen ja etuoikeutettuihin väestönosiin. Jatkossa tarvitaan tietoa keinoista tukea yksilön arvoperusteisia terveysvalintoja ja niiden vaikutuksesta yksilön ja yhteisöjen terveyden sekä ympäristön tilan edistämiseen.

Viittaaminen

Moilanen, T., Siipi, H., & Kangasniemi, M. (2019). Yksilön ympäristövastuulliset terveysvalinnat: kirjallisuuskatsaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4). https://doi.org/10.23990/sa.84768