Vertaistuen vaikutukset lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surureaktioihin

Kirjoittajat

  • Anna Liisa Aho
  • Tiina Kuismin
  • Marja Kaunonen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida vertaistuen vaikutusta lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surureaktioihin ja kuvata surureaktioihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tavoitteena on tuottaa tietoa vertaistuen vaikuttavuudesta surevien vanhempien tukemisessa. Tutkimuksen otoksena on Käpy – Lapsikuolemaperheet ry:n järjestämään perheviikonloppuun vuoden 2008 marraskuun ja vuoden 2011 toukokuun välisenä aikana osallistuneet äidit ja isät. Tutkimusaineisto kerättiin kaksi viikkoa ennen perheviikonloppua ja kaksi viikkoa sen jälkeen kyselylomakkeella, joka sisälsi vanhempiin, perheeseen ja kuolleeseen lapseen liittyviä taustakysymyksiä ja surureaktiomittarin. Aineisto analysoitiin tilastollisia menetelmiä käyttäen. Vanhempien surureaktioissa oli eroja ennen ja jälkeen perheviikonlopun, mutta vain hajanaisuus (disorganization) eli surevan ajatteluun ja muistiin liittyvät asiat) erosi tilastollisesti merkitsevästi. Lapsen kuoliniällä, lapsen kuolemasta kuluneella ajalla, vanhempien koetulla terveydentilalla ja perheen muiden lasten lukumäärällä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vanhempien surureaktioihin. Äitien surureaktiot olivat voimakkaampia kuin isien.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-09-05

Viittaaminen

Aho, A. L., Kuismin, T., & Kaunonen, M. (2013). Vertaistuen vaikutukset lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surureaktioihin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/8560