Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä

Avainsanat: työmarkkina-asema [http://www.yso.fi/onto/yso/p23554], osaaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p8343], kilpailukyky [http://www.yso.fi/onto/yso/p9189], korkeakoulutetut [http://www.yso.fi/onto/yso/p22556], ammattikorkeakoulututkinnot [http://www.yso.fi/onto/yso/p24084], ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Abstrakti

Analysoimme artikkelissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneiden käsityksiä asemastaan suomalaisilla työmarkkinoilla suhteessa samaa koulutustasoa vastaavan maisterin tutkinnon suorittaneisiin. Työmarkkina-aseman määrittymistä tarkastelemme yhtäältä inhimillisen pääoman teorian ja toisaalta koulutuskredentialismin näkökulmista. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on YAMK-tutkinnon suorittaneille suunnattu kysely (N = 1 274). Konfirmatorista faktorianalyysia käyttäen mallinsimme YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellista asemaa määrittäviä tekijöitä. Tulokseksi saimme kaksi suhteellista työmarkkina-asemaa määrittävää elementtiä: ’tutkinnon tuottama kilpailukyky’ ja ’tutkinnon tuottama osaaminen’. Tutkinnon tuottama kilpailukyky suhteessa maisterin tutkintoon koettiin heikoksi, mutta sen tuottama osaaminen puolestaan vahvaksi. Sukupuoli ja koulutusala olivat yhteydessä siihen, miten tutkinnon tuottama kilpailukyky arvioitiin. Miehet ja erityisesti tekniikan alalta valmistuneet arvioivat tutkintonsa kilpailukyvyn muita vahvemmaksi. Osaaminen koettiin vahvaksi sukupuolesta tai koulutusalasta riippumatta.

Kirjoittajien biografiat

Kristiina Ojala, Turun yliopisto

KT, tutkija
Kasvatustieteiden laitos

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, apulaisprofessori
Kasvatustieteiden laitos

Nina Haltia, Turun yliopisto

KT, tutkijatohtori
Kasvatustieteiden laitos

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 30, 2018
Viittaaminen
Ojala, K., Isopahkala-Bouret, U., & Haltia, N. (2018). Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä. Aikuiskasvatus, 38(4), 291–303. https://doi.org/10.33336/aik.88374

Rahoittajat