Ruumiillinen kokemus ja kuluttaminen: Grounded Theory muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Piia Rytilahti Lapin yliopisto
  • Kaarina Määttä

Avainsanat:

Grounded theory -menetelmä, muotoilu, muotoilun tutkimus, muotoilun kuluttaminen

Abstrakti

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kuvataan Grounded Theory (GT) menetelmän tai lähestymistavan
soveltuvuutta muotoilun kuluttamisen tutkimukseen. Artikkeli tarkastelee klassisen
glaserilaisen GT-lähestymistavan yleispiirteitä ja periaatteita erään muotoilun kuluttamisen
käyttäytymistä tarkastelevan tutkimuksen tuottaman teorian näkökulmasta. Tuotettu teoria tukee muotoilun tutkimusparadigman kehittymistä ja osoittaa tutkimusaukon
kulutustutkimuksen ja muotoilun tutkimuksen välisessä monitieteisessä tutkimuskentässä.
Menetelmän edellyttämä empiirinen aineisto on pilkottu osiin ja koodattu avoimen,
selektiivisen ja teoreettisen koodauksen (teoreettisen mallinnuksen) vaiheiden mukaisesti
ydinkategoriaksi ja käsitteellisiksi alakategorioiksi. Muotoilun kuluttamista selittävä teoria
kannustaa tarkastelemaan tuotteiden ja palvelujen kulutusta ruumiillisina käyttökokemuksina ja prosesseina. Muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa inhimillistä käyttäytymistä ja toimintaa selittävät teoriat ovat erittäin tarpeellisia ja mitä ajankohtaisempia. GT-menetelmän käyttö muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa tuo käyttäytymisen tarkasteluun muotoilun tutkimukselle luontaisen prosessiorientoituneen luonteen, joka korostaa refleksiivistä, erehdyksen ja ymmärryksen kautta tapahtuvaa ja siten itseään korjaavaa toiminnan luonnetta, joka voisi olla hyödyllinen esimerkiksi maailmanlaajuisissa tavoitteissa kohti kestävämpää kuluttamista. Artikkeli pyrkii osoittamaan, kuinka GT-menetelmää soveltaen voidaan edistää muotoilun tutkimusta, erityisesti muotoilutuotteiden ja muotoilun kuluttamisen tutkimusta ilmiötasolla ja teorian tuottamisessa.
Avainsanat: Grounded Theory, tutkimusmenetelmät, muotoilu, muotoilun tutkimus,
muotoilun kuluttaminen, ruumiillinen kokemus

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-01-11

Viittaaminen

Rytilahti, P., & Määttä, K. (2023). Ruumiillinen kokemus ja kuluttaminen: Grounded Theory muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa. Kulutustutkimus.Nyt, 16(1-2), 7–25. https://doi.org/10.54333/kulutustutkimus.111714