• Pelikulttuurit
  Vol 32 Nro 3 (2019)

  Lähikuvan vuoden kolmannen numeron aiheena ovat pelikulttuurit. Ei ole sattumaa, tai pikemminkin on paljon kertovaa, että monipuolisista aiheistaan ja näkökulmistaan huolimatta artikkelit käsittelevät digitaalista pelaamista. Sitä tutkitaan Suomessa – muun pelaamisen ohella – runsaasti, monitieteisesti ja kansainvälisesti, mistä kertovat myös teemanumeron artikkelit.

   

  Numeron 3/2019 vastaava toimittaja: Rami Mähkä

 • Musiikki
  Vol 32 Nro 2 (2019)

  Elokuvamusiikin ja erilaisten musiikillisten esitysten arvostuksesta kertoo myös tutkimuskohteeksi valikoituminen. Lähikuvan musiikki-teemanumeron tekstit viestivät siitä, mitä tällä hetkellä Suomessa pidetään relevanttina tutkimuskohteena musiikin ja liikkuvan kuvan suhteessa. Rock- tai countrymusiikki, televisiosarjat ja musiikkivideot eivät vielä jokunen vuosikymmen sitten olisi välttämättä olleet itsestään selvästi tällaisen tutkimuksen keskiössä – imitaatioartisteista, naissäveltäjistä ja Timo Koivusalosta puhumattakaan.

  Numeron 2/2019 vastaavat toimittajat: Ira Österberg ja Taneli Hiltunen

 • Totalitarismi, taide, kokemus
  Vol 32 Nro 1 (2019)

  Lähikuvan teemanumeron artikkeleissa ja katsauksissa valotetaan kaistaleita kokemuksen tutkimuksen laaja-alaiselta kentältä. Teksteissä tartutaan ajankohtaisesti tärkeisiin teemoihin ja käsitteisiin. Näitä ovat muiden muassa median käsittäminen esityskanavan ohella teknologiana, tekstien kertovuus ja vaikutus kokemuksiin sekä kehon tunnerekistereihin, medianäkyvyyden merkitys valtiopropagandassa, tuotannon ja vastaanoton väliset merkityskamppailut, kaupunki- ja mediatilojen toisiinsa kietoutuminen tapahtumien tuottamisessa ja populaarikulttuurin esitysten lumo sekä toisto ja kierrätys.

  Numeron 1/2019 vastaavat toimittajat: Sami Kolamo, Jani Vuolteenaho ja Mia Öhman

 • Mediateollisuus
  Vol 31 Nro 4 (2018)

  Lähikuvan mediateollisuus-numero on osaltaan määrittelemässä ja vakiinnuttamassa mediateollisuuden tutkimusalaa Suomeen. Teollisuuden näkökulmaa korostettaessa on kuitenkin tärkeää huomata, että mediateollisuus eroaa muista teollisuudenaloista merkittävästi. Media ei tuota vain tuotteita kulutettavaksi, vaan on myös tärkeä tiedon lähde, viihdyke ja kansalaisia yhdistävä väline, jolla on huomattava merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa.

  Numeron 4/2018 vastaavat toimittajat: Maiju Kannisto ja Rami Mähkä

 • Affektiivinen some
  Vol 31 Nro 3 (2018)

  Sosiaalisen median keskusteluissa tunteilla on keskeinen sija. Tunnereaktiot, aina ärtymyksestä sympatiaan ja koukkuun jäämisestä tylsistymiseen, kuuluvat olennaisesti sosiaalisen median kohtaamisiin. Lähikuva lähestyy sosiaalisen median ilmiöitä affektin käsitteen kautta. Erikoisnumerossa osallistutaan keskusteluun affektin merkityksistä analysoimalla trollausta, verkkokeskustelun tunneintensiteettejä, affektiivista mainontaa, selfieitä ja e-urheilua.

  Numeron 3/2018 vastaavat toimittajat: Kaisu Hynnä ja Mari Lehto

 • Mediakasvatus
  Vol 31 Nro 2 (2018)

  Lähikuvan numeron 2/2018 teema on mediakasvatus. Teemanumerossa mediakasvatukseen liittyvä tutkimus näyttäytyy ennen kaikkea monitieteisenä ja -alaisena kenttänä, jossa monenlaista mediaa tarkastellaan kasvatuksellisen viitekehyksen läpi. Mediakasvatusta itsessään, an sich, ei empiirisen aineiston valossa juurikaan numeron teksteissä käsitellä. Pikemminkin lehden tekstit paneutuvat mediaan, mediakulttuuriin tai mediakulttuuristen ilmiöiden ja asioiden tarkasteluun kasvun, kasvatuksen tai kasvattavuuden näkökulmasta.

  Numeron 2/2018 vastaavat toimittajat: Marjo Kovanen ja Sanna Spišák

 • Suomi 1918
  Vol 31 Nro 1 (2018)

  Numeron 1/2018 ajankohtaisena teemana on ”Suomi 1918”. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun keväällä 1918 käydystä sisällissodasta on kulunut sata vuotta, ja Suomen itsenäisyyden ajan traagisin tapahtuma on runsaan yksityisen ja julkisen muistelun sekä paikoin kiivaiden debattien kohteena. Erityishuomion kohteena on suomalainen elokuva, niin dokumentti- kuin fiktioelokuva, joilla molemmilla on ollut suuri vaikutus siihen, millaisena ihmiset käsittävät Suomen sisällissodan.

  Numeron 1/2018 vastaava toimittaja: Rami Mähkä

 • Elokuvateorian ulottuvuudet
  Vol 30 Nro 4 (2017)

  Elokuvateorian ulottuvuuksia tarkasteleva teemanumero tarjoaa erilaisia näkökulmia siihen, mitä elokuva potentiaalisesti voi olla tai miten sitä voidaan tehdä, katsoa ja tulkita toisella tavalla. Elokuva voi avata uusia näkökulmia maailman, ajallisuuden ja subjektiviteetin filosofiseen tarkasteluun. Se voi olla vaikuttamisen väline tai tuoda todellisuudesta esiin ulottuvuuksia, jotka muutoin jäisivät näkemättä. Sillä voidaan tutkia ja kommentoida toisia elokuvia tai nähdä asioita toisella tavalla. Se voi olla myös käytännöllinen apuväline, jonka avulla voi tutkia omaa identiteettiään tai oppia uusia asioita maailmasta. Sanalla sanoen elokuva ja elokuvateorioiden paljous voivat avata uusia teitä ajattelulle.

  Numeron 4/2017 vastaavat toimittajat:

  Antti Pönni ja Tytti Rantanen

 • Marginaalien Suomi
  Vol 30 Nro 3 (2017)

  Suomi 100 -teema on levittäytynyt kaikkiin kuviteltavissa oleviin, ja hyvin mielikuvituksellisiinkin, yhteyksiin. Myös Lähikuva kantaa oman kortensa kekoon ja vuoden kolmas numero keskittyy suomalaisuuteen. Päädyimme kysymään, mikä on sellaista suomalaisuutta, jota syystä tai toisesta asetetaan marginaaliseen rooliin, ja miten audiovisuaalisessa kulttuurissa on käsitelty, tuotettu tai kyseenalaistettu marginaalisuutta.

 • Pohjoismainen elokuva
  Vol 30 Nro 2 (2017)

  Pohjolan nykyelokuva kytkeytyy monin tavoin aikansa elokuvallisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin virtauksiin. Teemanumero korostaa niin pohjoismaisen nykyelokuvan rikkautta kuin pohjoismaisen elokuvan käsitteen hyödyllisyyttä.

   

  Numeron 2/2017 vastaavat toimittajat:

  Tommi Römpötti ja Jaakko Seppälä

 • Estetiikka ja ilmaisu: tyyli, ilmaisu ja kokeellisuus elokuvassa ja elokuvatutkimuksessa
  Vol 30 Nro 1 (2017)

  Ilmaisu, estetiikka ja tyyli ovat monella tapaa elokuvataiteen ehdottomassa ytimessä. Tästä huolimatta, esimerkiksi elokuvataiteen opetuksessa, edellä mainitut osa-alueet hautautuvat helposti taka-alalle teknisen osaamisen ja ammattilaisuuden hallitessa keskusteluita. Sama koskee elokuvaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ja akateemista lehtikirjoittelua, miksei päiväkritiikkiäkin. Tässä numerossa halusimme antaa äänen muodon, ilmaisun ja estetiikan merkitysten pohdinnoille elokuvan tekemisessä ja elokuvan tutkimuksessa.

  Numeron 1/2017 vastaavat toimittajat:
  Outi Hakola ja Satu Kyösola

   

 • Kuuluminen: maahanmuutto, luokka, eläin, postkoloniaali
  Vol 29 Nro 4 (2016)

  Numero paneutuu kuulumisen (engl. belonging) monimuotoiseen tematiikkaan ja avaa näkökulmia siihen, miten kuulumisen kysymyksiä ja siihen kietoutuvia teemoja voi tarkastella elokuvan ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksessa.

  Numeron 4/2016 vastaavat toimittajat:
  Kaisa Hiltunen ja Niina Oisalo

 • Moniääninen kerronta
  Vol 29 Nro 3 (2016)

  Erilaiset tarinat, tunnelmat ja tulkinnat kuljettavat yleisöjään paikasta ja ajasta toiseen. Erilaisilla kerronnallisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin haastaa yksioikoisia ja helposti jaettavia tulkintoja. Lähikuvan vuoden 2016 kolmannen numeron tutkimusartikkeleissa peilataankin kerronnan moninaisuuden vaikutusta erilaisten tulkintojen herättämiseen ja ristiriitaisten yleisösuhteiden muotoutumiseen.

  Numeron 3/2016 vastaavat toimittajat:
  Lähikuvan toimituskunta

 • Lähikuvassa Kekkonen
  Vol 29 Nro 2 (2016)

  Presidentti Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta tulee tänä syksynä 30 vuotta. Kekkonen hallitsi Suomea neljännesvuosisadan ajan. Monille hän oli synonyymi sanalle presidentti. Tässä Kekkoselle omistetussa erikoisnumerossa suuntaamme katseen Kekkosen johtajuuteen mediakulttuurin ja mediahistorian näkökulmista.

  Numeron 2/2016 vastaavat toimittajat:
  Johanna Sumiala ja Lotta Lounasmeri

 • Konservatiivisuus
  Vol 29 Nro 1 (2016)

  Konservatismin käsittely yleisesti on jälleen ajankohtaista, kun konservatiiviset arvot ovat nousseet selkeästi pintaan nykyisissä niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä politiikan suuntauksissa ja niihin liittyvissä poliittisissa keskusteluissa. Tämän numeron tutkimusartikkelit pohtivat historiallisten esimerkkien avulla, mitä konservatiivisuus oikeastaan tarkoittaa tai pitää sisällään.

  Numeron 1/2016 vastaavat toimittajat:
  Maiju Kannisto ja Rami Mähkä