KIRJOITUSKUTSU: Menetelmäteemanumero

2023-04-06

Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan Sosiaalilääketieteelliseen Aikakauslehteen tutkimusartikkeleita tai vertaisarvioimattomia kirjoituksia, jotka käsittelevät sosiaalilääketieteellistä metodologiaa. Tarkoitamme tällä sosiaalilääketieteestä käsin asetettuja kysymyksiä, joihin etsitään vastausta erilaisilla teorioiden, aineistojen ja menetelmien yhdistelmillä. Kirjoitusten fokuksen on oltava kuitenkin menetelmissä.

Toivomme teemanumeron kirjoitusten käsittelevän sosiaalilääketieteen metodologiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Aineistot
  • Teorian ja menetelmien vuorovaikutus
  • Laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistäminen
  • Menetelmälliset kokeilut näkökulmasta
  • Interventioiden tutkimus
  • Implementointitutkimus
  • Tutkimusprosessien kuvaamien

Kirjoituksissa voidaan käsitellä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä tai näiden yhdistelmiä; aineiston analyysia ja metodeja konkreettisesti tai tieteenfilosofisesti.

Lähetä enintään 250 sanan mittainen abstrakti osoitteeseen anna-maria.isola[@]utu.fi viimeistään 31.5. Saatekirjeessä on ilmoitettava kirjoittajien yhteystiedot sekä käsikirjoituksen tyyppi (vertaisarvioitava tai vertaisarvioimaton kirjoitus, kuten puheenvuoro). Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 16.6.2023 mennessä.

Hyväksyttyjen abstraktien käsikirjoitukset jätetään Journal.fi -järjestelmään lokakuussa 2023. Jatkoon hyväksytyt kirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin ja lopullinen julkaisupäätös tehdään vertaisarvioinnin jälkeen. Kussakin kirjoituksessa on noudatettava Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden kirjoitusohjeita