Päihde- ja riippuvuushuollon kipupisteet:

Ammattilaisten ja asiantuntijoiden tilannearviointi muuttuvasta kentästä

Kirjoittajat

  • Pauliina Rantala Helsingin yliopisto
  • Matilda Hellman Helsingin yliopisto
  • Anna Alanko Helsingin yliopisto, sosiologia

Avainsanat:

päihdehuollon palvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, hyvinvointijärjestelmä, hyvinvointivaltio, vastuuvelvollisuus

Abstrakti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tuonut suomalaisen päihde- ja riippuvuushuollon siirtymävaiheeseen. Tässä artikkelissa kartoitamme asiantuntijoiden ja ammattilaisten näkemyksiä päihde- ja riippuvuushuollon nykytilasta. Olemme analysoineet Riippuvuuskysely 2020 -tutkimuksessa kerättyä laadullista aineistoa aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tarkastelun teoreettisena viitekehyksenä on keskustelu hyvinvointivaltion vastuusta ja hyvinvointivaltion vastuuvelvollisuuden käsite.

Analyysin perusteella päihdehuollon vastuuvelvollisuuden toteutumisessa hahmottuu kaksi kipupistettä: (i) järjestelmän työnjakoon ja sisäisiin rooleihin liittyvät haasteet sekä (ii) saavutettavuuteen ja järjestelmän valmiuksiin liittyvät haasteet.

Kyselyn osallistujat korostivat moniammatillisuuden ja toimivan tehtäväjaon varmistamista, korjaavien ja ennaltaehkäisevien palveluiden tasapainoa ja ennaltaehkäisyn merkitystä. He kaipasivat myös palveluiden jakautumisen riskin tiedostamista ja huomioimista. Käsitys hyvinvointiyhteiskunnan vastuuvelvollisuudesta näyttäytyy suurena taustavaikuttajana: kyselyn vastaajat painottavat hyvinvointipluralismin arvoja ja järjestelmän valmiutta käsitellä universalismin ja partikularismin välistä jännitettä. Päihde- ja riippuvuushuollon vastuita osallistujat pohtivat monitahoisesti, muun muassa oikeudenmukaisuuden perspektiivistä ja valottamalla sosiaali- ja terveysalojen keskenään kilpailevia näkemyksiä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Rantala, P., Hellman, M., & Alanko, A. (2023). Päihde- ja riippuvuushuollon kipupisteet:: Ammattilaisten ja asiantuntijoiden tilannearviointi muuttuvasta kentästä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(4). https://doi.org/10.23990/sa.121978

Rahoittajat