Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja asiakassegmentit ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuutta

Kirjoittajat

  • Liisa Kytölä FM, TtM, projektikoordinaattori
  • Moona Huhtakangas TtT, post doc -tutkija
  • Paula Pesonen FM, biostatistikko
  • Kirsti Ylitalo-Katajisto TtT, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
  • Outi Kanste Professori https://orcid.org/0000-0001-8634-0628

Avainsanat:

ikääntyneet, kotihoito, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut

Abstrakti

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään voimakkaasti kotihoitoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi siirtyneiden ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ennen kotihoidon asiakkuutta sekä tunnistaa asiakassegmenttejä. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisia eroja säännölliseen kotihoitoon siirtyneiden ja siirtymättömien ikäihmisten palvelujen käytössä.

Tutkimus on tapaus-verrokki-asetelman sisältävä retrospektiivinen rekisteritutkimus. Aineisto sisälsi tietoja yhden suuren kaupungin yli 75-vuotiaiden perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. Tarkastelun kohteena olleilla tapauksilla ei ollut säännöllisiä ikäihmisten hoivapalveluja käytössä vuosina 2017–2018, ja heidän säännöllisen kotihoidon asiakkuutensa oli alkanut vuonna 2018 (n=651). Tapauksille poimittiin iän ja sukupuolen mukaan kaltaistetut verrokit (n=2482), joka eivät siirtyneet kotihoidon asiakkaaksi vuoden 2018 aikana. Palvelujen käyttöä tarkasteltiin 12 kuukauden ajalta käyttäen frekvenssi- ja prosenttijakaumia, keski- ja hajontalukuja, ristiintaulukointia, Pearsonin khiin neliö -testiä ja Fisherin tarkkaa testiä.

Kotihoitoon siirtyneet käyttivät eniten seuraavia palvelusuoritteita: avosairaanhoidon käynti ja päivystyskäynti, ikäihmisten sosiaalipalvelujen tunnit, perusterveydenhuollon sairaalahoitopäivät ja somaattisen erikoissairaanhoidon käynnit. Tapaukset käyttivät verrokkeja enemmän palveluja henkilö- ja suoritemäärinä, käyttökuukausina sekä palvelukokonaisuuksina. Palvelujen käyttö oli sitä yleisempää, mitä lähempänä kotihoidon alkaminen oli. Tapauksissa oli verrokkeja enemmän erityisesti sosiaalipalvelujen ja kaikkien palvelulohkojen (perusterveydenhuolto, somaattinen erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut) käyttäjiä. Tapauksista muodostettiin segmenttejä, joita kuvailtiin sukupuoli ja ikäluokka -muuttujilla. Ikäihmisten palvelujen käyttöä on tärkeää tarkastella kokonaisuutena palvelusta toiseen siirtymisen ja palvelutarpeen ennakoinnin näkökulmista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Kytölä, L., Huhtakangas, M., Pesonen, P., Ylitalo-Katajisto, K., & Kanste, O. (2024). Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja asiakassegmentit ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuutta . Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 61(1). https://doi.org/10.23990/sa.122178