Mielenterveys ja nimby

suomalaisen väestön suhtautuminen mielenterveysongelmiin

Kirjoittajat

  • Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
  • Sari Jurvansuu A-klinikkasäätiö
  • Janne Jalava

Avainsanat:

mielenterveys, sosiaalinen etäisyys, nimby, stigma

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastelemme suomalaisen väestön suhtautumista mielenterveysongelmiin sosiaalisen etäisyyden ja Not in my backyard (nimby) -ilmiön näkökulmista. Tutkimme väestön suhtautumista masennusta, skitsofreniaa tai päihdehäiriötä sairastaviin naapureina sekä heille suunnattujen asumisyksiköiden rakentamiseen naapurustoon.

Aineistona on vuonna 2020 kerätty Mielenterveysbarometrikysely, johon vastasi 2231 suomalaista. Aineisto analysoitiin käyttämällä ristiintaulukointia ja siihen liittyvää khi2 - tai Fisherin eksaktia testiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä.

Väestön suhtautuminen mielenterveysongelmiin paljastui monisyiseksi ja muuttuvaksi ilmiöksi. Asenteet vaihtelivat sairauden ja ongelman mukaan, ja ne olivat yhteydessä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin, elämäntilanteisiin, elinympäristöihin ja arvoihin. Kielteisiä asenteita selittivät selkeästi oikeistoon sijoittuva arvotausta ja se, ettei yksilöllä ole kokemusta mielenterveysongelmasta.

Tuloksemme korostavat yhteiskunnan polarisoitumisen ja eriarvoistumisen ehkäisyn merkitystä mielenterveysongelmiin kohdistuvan stigman poistamisessa ja sen varmistamisessa, että kuntoutujille voidaan järjestää heidän tarvitsemansa palvelut. Stigman ja nimby-ilmiö syvempi ymmärtäminen on keskeistä stigman poistamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Rissanen, P., Jurvansuu, S., & Jalava, J. (2024). Mielenterveys ja nimby : suomalaisen väestön suhtautuminen mielenterveysongelmiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 61(1). https://doi.org/10.23990/sa.125924