Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen

Kirjoittajat

  • Niina Savikko
  • Pirkko Routasalo
  • Reijo Tilvis
  • Kaisu Pitkälä

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kotona tai palvelutalossa asuvien ikääntyneiden kokemaa yleistä turvattomuuden tunnetta ja miten se on yhteydessä yksinäisyyden kokemiseen, psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä sosiaalisten kontaktien määrään ja tyydyttävyyteen. Aineisto kerättiin postikyselyllä 75 vuotta täyttäneiltä, satunnaisotannalla valitulta ikääntyneeltä. Vastausprosentti oli 71,8 % (n = 4 113). Vastaajista 9 % koki elämänsä turvattomaksi. Monet taustatekijät sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät olivat yhteydessä turvattomuuden kokemiseen. Samoin lähes kaikki yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristyneisyyteen liittyvät tekijät olivat yhteydessä turvattomuuden tunteeseen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

Viittaaminen

Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R., & Pitkälä, K. (2006). Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1896