Asumisen ja kommunikoinnin apuvälineosaaminen sosiaali- ja terveysaloilla

Kirjoittajat

  • Anna-Liisa Salminen
  • Maarit Valtari
  • Pirjo-Liisa Kotiranta

Abstrakti

Tässä kyselytutkimuksessa selvitettiin kansalliseen ITSE -hankkeeseen osallistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden (N = 1 348) asumiseen ja kommunikointiin liittyvää apuvälineosaamista. Tutkimuskysymyksillä haettiin vastauksia siihen, minkälaiseksi hankkeeseen osallistuneet henkilöt itse arvioivat apuvälineosaamisensa. Aineisto hankittiin kyselylomakkeella, jossa vastaajat arvioivat osaamistaan kouluarvosanoilla. Vastaajien keskimääräiset apuvälineryhmittäiset osaamisarviot vaihtelivat kouluarvosanoina välillä 5.7 – 6.8. Heikointa oli puhevammaisten lähikommunikointivälineiden sekä tietokoneen erikoisohjaimien ja tulostuslaitteiden tuntemus. Osaamisalueittaiset osaamisarviot vaihtelivat välillä 5.7 – 6.7. Heikoiten osattiin arvioida asiakkaan apuvälineen tarvetta, ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja seurata niiden käyttöä. Sosiaalialan työntekijöiden ja terveysalan työntekijöiden apuvälineosaaminen erosi tilastollisesti merkitsevästi neljässä apuvälineryhmässä. Tutkimus osoittaa, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa on kiinnitettävä huomattavasti aiempaa enemmän huomiota apuvälinealan koulutukseen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

Viittaaminen

Salminen, A.-L., Valtari, M., & Kotiranta, P.-L. (2006). Asumisen ja kommunikoinnin apuvälineosaaminen sosiaali- ja terveysaloilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/2359