Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla

  • Jukka T Halme
  • Satu Helakorpi
  • Elina Laitalainen
  • Antti Uutela
  • Hannu Alho

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rahapelaamisen tiheys oli yhteydessä päivittäiseen tupakointiin sekä alkoholin viikkokulutukseen ja humalajuomiseen työikäisillä suomalaisilla. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -postikyselytutkimuksen vuoden 2008 vastausaktiivisuus oli 64 prosenttia (n=3216, otoskoko 5000). Täman tutkimuksen aineiston koko oli 3203. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointeja ja logistisia regressiomalleja, joiden avulla tutkittiin miten rahapeleihin osallistuminen ja rahapelaamisen tiheyden eri tasot olivat yhteydessä päivittäiseen tupakointiin, alkoholin suurkulutukseen, humalajuomiseen ja itsearvioituun terveyteen. Pelanneet olivat pelaamattomia useammin päivittäisiä tupakoitsijoita, mutta alkoholin suurkulutuksessa ei ollut eroa. Rahapelejä pelanneilla (68 % vastaajista) päivittäinen tupakointi ja alkoholin suurkulutus olivat sitä yleisempiä mitä tiheämmin henkilö pelasi. Runsasta rahapelaamista onkin syytä tarkastella kansanterveydellisenä huolenaiheena.
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Halme, J. T., Helakorpi, S., Laitalainen, E., Uutela, A., & Alho, H. (1). Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 47(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/2817