Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella

Kirjoittajat

  • Teemu Kemppainen

Abstrakti

Tässä menetelmäartikkelissa esitellään spatiaalisten mallien soveltamista sosiaalitieteellisessä kyselytutkimuksessa. Havainnollistavina esimerkkeinä käytetään koettua terveyttä ja koettua turvattomuutta Helsingin metropolialueella. Spatiaalinen analyysi tarjoaa joustavia työkaluja paitsi analyysin eksploratiiviseen vaiheeseen, myös mallinnukseen, jossa havaintojen spatiaalinen korrelaatio voidaan ottaa huomioon paikkatietopohjaisen naapuruusmäärityksen avulla. Artikkelissa käydään läpi spatiaalisten mallien soveltamisen kannalta keskeistä käsitteistöä ei-teknisellä ja käytännöllisellä otteella. Havainnollistavassa esimerkissä verrataan tavanomaisten regressiomallien tuloksia aluemallien vastaaviin. Artikkelissa todetaan, että koetulla turvattomuudella on selvästi enemmän alueellista rakennetta kuin terveydellä. Turvattomuus on siinä määrin spatiaalisesti korreloitunut ilmiö, että spatiaalisten mallien soveltaminen on perusteltua, minkä seurauksena selittävien kontekstimuuttujien piste-estimaatit pienenevät tuntuvasti tavanomaisten mallien tuottamiin estimaatteihin nähden.

Viittaaminen

Kemppainen, T. (2015). Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48471