Kuntoutujien kokemustutkimuksen menetelmät

Kirjoittajat

  • Susanna Hyväri
  • Päivi Rissanen

Abstrakti

Artikkeli esittelee suomalaisen kuntoutujien kokemustutkimuksen metodologisia ja menetelmällisiä lähtökohtia. Lisäksi tuodaan esiin brittiläisen palvelun käyttäjien tutkimusperinteen keskeiset periaatteet. Kokemustutkimuksella on yhteys osallistaviin ja valtaistaviin tutkimusmenetelmiin. Sen tiedon intressinä on palvelun käyttäjien aseman parantaminen ja käyttäjälähtöisten palvelujen kehittäminen. Suomessa kokemustutkimusta on tehty lähinnä tutkijoiden johtamissa hankkeissa. Kuntoutujia on koulutettu laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöön. He ovat osallistuneet tutkimus- ja kehittämisprosessien kaikkiin vaiheisiin. Kuntoutujat hyödyntävät tutkimuksessa omia sairastumis-, kuntoutumis- ja palvelujenkäyttökokemuksiaan. Autoetnografisella kokemustutkimuksella tarkoitetaan tutkijan ensisijaisesti omaelämäkerrallisiin kokemuksiin perustuvaa tutkimusta. Artikkelin lopussa arvioidaan kokemustutkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimus- ja kehittämistyössä.

Viittaaminen

Hyväri, S., & Rissanen, P. (2015). Kuntoutujien kokemustutkimuksen menetelmät. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48476