Päihdeasiakkaan taustan ja motivoivan alkuhaastattelun yhteydet hoidon tuloksiin

  • Maria Rakkolainen
  • Anja Koski-Jännes
  • Kari Tolonen
  • Martti T Tuomisto

Abstrakti

Tutkimme, mitkä asiakasta sekä asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta kuvaavat tekijätmotivoivassa alkuhaastattelussa ennustivat päihteiden käytön vähentämistä puolen vuodenseurannassa. Aineisto koostui asiakkaiden (n=38) taustatietolomakkeista ja seurantahaastatteluista sekä nauhoitetuista ja litteroiduista ensikeskusteluista A-klinikalla. Koodasimme terapiassa tapahtuvaa vuorovaikutusta motivoivan haastattelun (MH) noudattamiseen ja asiakkaan muutospuheen tutkimiseen kehitetyillä menetelmillä. Asiakkaan taustatekijöiden ja vuorovaikutuksen yhteyttä hoidon jatkuvuuteen ja päihteiden vähentämiseen analysoimme kuvailevilla ja korrelaatioiden laskemiseen perustuvilla menetelmillä sekä hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysillä. Asiakkaan muutospystyvyys ja riippuvuustekijät vaikuttivat MH:n toteutumiseen. Alun vähentämistavoite ja työntekijän empaattinen suhtautuminen edistivät hoitoon sitoutumista. Hierarkkinen lineaarinen regressiomalli ennusti 49 % tuloksista (p<0.005). Asiakkaan puhetta vahvistava monimuotoinen reflektointi lisäsi asiakkaan muutospuhetta (p<0.05) ja ennusti päihteiden vähentämistä (p<0.05). Pelkästään kysymyksiin perustunut muutospuheen herättely ennusti päihteiden käytön lisääntymistä (p<0.05).
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 17, 2015
Viittaaminen
Rakkolainen, M., Koski-Jännes, A., Tolonen, K., & Tuomisto, M. T. (2015). Päihdeasiakkaan taustan ja motivoivan alkuhaastattelun yhteydet hoidon tuloksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/52492