Nuorten terveystietoisuus ja liikunta-aktiivisuus

Kirjoittajat

  • Markku Vanttaja
  • Juhani Tähtinen
  • Pasi Koski
  • Tuomas Zacheus
  • Aino Nevalainen

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitetään, miten terveyteen liittyvien asioiden arvostaminen heijastuu nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa heidän liikuntakäyttäytymiseensä. Tutkimuksen aineistona on turkulaisille 14–28-vuotiaille nuorille (n = 689) keväällä 2013 tehty kysely, jossa koottiin tietoa heidän tämänhetkisestä elämäntilanteestaan, vapaa-ajanviettotavoistaan, hyvinvoinnistaan ja liikuntasuhteestaan. Tutkimustulosten mukaan nuorten vähäisessä liikunnan harrastamisessa ei ole kysymys tiedon puutteesta ja terveellisten elämäntapojen väheksymisestä. Terveysulottuvuus oli yleisesti ottaen tärkeä nuorten liikunta-aktiivisuuden taustatekijä. Liikunnallisesti aktiiviset pitivät monia terveellisiin elämäntapoihin liittyviä asioita hieman tärkeämpinä kuin vähemmän liikkuvat. Tytöt ja nuoret naiset arvostivat näitä tekijöitä poikia ja nuoria miehiä korkeammalle. Nuorilla oli myös vahva pyrkimys oman liikunta-aktiivisuutensa lisäämiseen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-08-17

Viittaaminen

Vanttaja, M., Tähtinen, J., Koski, P., Zacheus, T., & Nevalainen, A. (2015). Nuorten terveystietoisuus ja liikunta-aktiivisuus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/52494