Nuorten naisten seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä

Kirjoittajat

  • Riitta Leikko
  • Tarja Suominen
  • Anja Rantanen
  • Tiina Eriksson
  • Dan Apter
  • Matti Lehtinen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten naisten seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä. Riskitekijöiksi määriteltiin varhain aloitetut yhdynnät, yhdyntäkumppanien lukumäärä, ehkäisyn käyttämättömyys sekä alkoholin käyttö tosi humalaan asti. Tutkittavat (n=3558) olivat 22-vuotiaita suomalaisia naisia. Tutkimusaineisto kerättiin HPVrokotetutkimuksen yhteydessä. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö -testin avulla. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki 22-vuotiaiden ikäryhmästä olivat olleet yhdynnässä, jotka aloitettiin keskimäärin 16-vuotiaana. Yli puolella vastaajista elämänaikaisia yhdyntäkumppaneita oli ollut määrällisesti vähintään viisi. Nuorina yhdynnät (14-vuotiaana tai alle) aloittaneilla oli useammin enemmän (≥ 10) yhdyntäkumppaneita, neljä kertaa niin paljon, kuin yhdynnät 17-vuotiaana aloittaneilla. Varhainen yhdyntöjen aloitusikä oli myös yhteydessä ehkäisyn laiminlyöntiin.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-28

Viittaaminen

Leikko, R., Suominen, T., Rantanen, A., Eriksson, T., Apter, D., & Lehtinen, M. (2015). Nuorten naisten seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53592