Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi

Kirjoittajat

  • Minna Ritakorpi Tampereen yliopisto
  • Marja Kaunonen
  • Minna Kaila
  • Susanna Paldanius
  • Noora Seilo

Avainsanat:

vastauskato, valikoitumisharha, terveystutkimukset, opiskelijat

Abstrakti

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) lähettää ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoille sähköisen terveyskyselyn. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat eroavat kyselyyn vastanneista terveydentilan, terveystottumusten ja sosiaalisten tilanteiden kokemisen suhteen. Lisäksi tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijoiden syistä jättää vastaamatta sähköiseen kyselyyn.  Kohdejoukkona oli lukuvuonna 2011–2012 sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet opiskelijat, joista 498 satunnaisesti valitulle opiskelijalle tehtiin puhelinhaastattelu. Puhelinhaastattelussa opiskelijoille esitettiin sähköisessä terveyskyselyssä olleita kysymyksiä terveydentilasta, terveystottumuksista ja sosiaalisten tilanteiden kokemisesta. Vastauksia verrattiin niiden opiskelijoiden vastauksiin, jotka olivat vastanneet sähköiseen kyselyyn samana lukuvuotena (N=8750). Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoin kysymys laadullisella sisällön analyysillä.

Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet opiskelijat kokivat terveydentilansa ja mielialansa paremmaksi sekä sosiaaliset tilanteet positiivisemmin kuin terveyskyselyyn vastanneet opiskelijat. He kokivat myös vähemmän yksinäisyyttä. Vastaamatta jättäneissä opiskelijoissa oli vastanneita enemmän ylipainoisia. Yleisimmät syyt jättää vastaamatta kyselyyn olivat, että opiskelija ei muistanut saaneensa kutsua vastata kyselyyn, ei ehtinyt vastata, ei pitäneet vastaamista tärkeänä tai koki terveydentilansa riittävän hyväksi. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että katoon ei jää enemmän terveydentilansa heikommaksi kokevia tai psyykkisesti oireilevia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-02-01

Viittaaminen

Ritakorpi, M., Kaunonen, M., Kaila, M., Paldanius, S., & Seilo, N. (2019). Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). https://doi.org/10.23990/sa.70440