Neljävuotiaan lapsen osallistuminen elintapakeskusteluun perheen laajassa terveystarkastuksessa

Kirjoittajat

  • Riina Junnila TtM
  • Sanni Tiitinen YTT, tutkijatohtori
  • Sanna Salanterä TtT, kliinisen hoitotieteen professori

Avainsanat:

lapset, neuvolatyö, elintavat, vuorovaikutus

Abstrakti

Ennaltaehkäisevä elintapaohjaus on keino tukea lapsiperheitä lasten painoon liittyvissä kysymyksissä. Lastenneuvolan laaja terveystarkastus tarjoaa tärkeän matalan kynnyksen areenan elintapoihin liittyvään ohjaukseen alle kouluikäisten lasten perheille. Lasten osallistuminen perheen arkea koskeviin keskusteluihin on lapsilähtöisen ja perhekeskeisen neuvolatyön periaatteiden sekä aiemman tutkimusnäytön näkökulmasta arvokasta ja hyödyllistä. Artikkelissa tarkastelemme terveydenhoitajan, vanhemman ja neljävuotiaan lapsen välistä vuorovaikutusta lastenneuvolan laajassa terveystarkastuksessa, jossa hyödynnetään elintavoista keskustelemisen helpottamiseen suunniteltua Elämänrytmin ympyrä -peliä. Peli on osa Painokas-hankkeessa kehitettyä työkalupakkia. Tutkimuskysymyksemme ovat: 1) millaisilla sanallisilla vuorovaikutuskäytännöillä aikuiset kutsuvat lasta osallistumaan perheen elintapoja koskeviin keskusteluihin ja 2) miten lapset vastaavat aikuisten käyttämiin erilaisiin osallistumiskutsuihin. Tutkimuksen aineisto muodostuu neuvolavastaanottojen äänitallenteista (n=35), joita analysoidaan keskustelunanalyysin menetelmää käyttäen. Tämän laadullisen, induktiivisen analyysin avulla esitämme, että aikuisten lapselle suuntaamat kysymykset keskittyvät 1) arkisiin tekemisiin tai 2) tiettyihin ajankohtiin sijoittuviin arkisiin tekemisiin. Täydennämme tarkastelua määrällisellä analyysilla. Sen pohjalta osoitamme, että lapset voidaan saada mukaan keskusteluun helpommin, jos heille esitetyt kysymykset kohdistuvat arkisiin tekemisiin, joita ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan. Analyysimme havainnollistaa myös, miten neuvolavastaanotolla joudutaan tasapainottelemaan yhtäältä lapsen ikätasoa vastaavan osallistamisen ja toisaalta perheen elintapojen terveellisyyden kuvaamisen ja arvioimisen välillä, koska nämä saattavat paikoitellen olla toisensa poissulkevia tavoitteita. Neuvolapalveluita suunniteltaessa olisikin arvioitava lapsilähtöisyyden toteuttamisen mahdollisuuksia myös suhteessa muihin elintapaohjauksen tavoitteisiin.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 31, 2020

Viittaaminen

Junnila, R., Tiitinen, S., & Salanterä, S. (2020). Neljävuotiaan lapsen osallistuminen elintapakeskusteluun perheen laajassa terveystarkastuksessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.77856