Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten palveluketjujen kehittäminen

Kirjoittajat

  • Susanna Friman Turun yliopisto
  • Tuija Ikonen
  • Sini Eloranta
  • Sakari Suominen

Abstrakti

Monet eri toimijat tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palveluja julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Säädökset edellyttävät, että yhteistyön tavoista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa on sovittava alueellisesti. Alueellisen yhteistyön merkitys korostunee sote-muutosratkaisujen täytäntöönpanovaiheessa. Tässä haastattelututkimuksessa selvitettiin alueellisen yhteistyön tilaa ja tarpeita yhden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yksiköissä sekä sairaanhoitopiirin alueella kolmessa kunnassa. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla organisaatioiden laadunhallinnasta vastaavilta tai sitä koordinoivilta vastuuhenkilöiltä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Tutkimuskohteena olleiden sote-organisaatioiden välinen alueellinen yhteistyö oli vaihtelevaa.  Haastateltavat kuvasivat alueellisesti eri laajuisia sekä systemaattisuudeltaan vaihtelevia yhteistyön toimintatapoja ja käytänteitä. Kohdeorganisaatioista osallistuttiin kansallisiin ja alueellisiin hankkeisiin, tehtiin alueellista ja kansallista verkostoyhteistyötä sekä kehitettiin yksittäisiä alueellisia palveluprosesseja. Haastateltavat tunnistivat yhteisiä alueellisia kehittämistarpeita, kuten yhtenäinen laadunhallinnan viitekehys, asiakasprosessien kuvaukset, yhdyspintatyöskentelyn arviointi ja kehittäminen, terveyttä edistävän lähestymistavan nykyistä laajempi toimeenpano, perusterveydenhuollon toimintojen tukeminen sekä potilas- ja asiakaskontakteihin liittyvän tiedon jakaminen sähköisten järjestelmien avulla hoitoketjujen toimivuuden tueksi. Haastateltavat ottivat esiin kolmannen sektorin keskeisenä yhteistyökumppanina, mutta eivät maininneet yksityissektoria vastauksissaan. He eivät myöskään kuvanneet sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatiopyrkimyksiä. Haastateltujen antamat vastaukset osoittivat halukkuutta kaavaillun sote-rakenneuudistuksen mukaisen alueellisen yhteistyön lisäämiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Friman, S., Ikonen, T., Eloranta, S., & Suominen, S. (2020). Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten palveluketjujen kehittäminen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.84892